Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-08-29 12:25 i Fårboskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde om Europas länder, naturtyper, klimat och miljö
Grundskola 4 – 6 Geografi

Vår världsdel, Europa, är den näst minsta världsdelen. Europa är en trygg del av världen och de flesta länderna har demokrati och fred. Här finns också många stora naturresurser. 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vår världsdel, bl a vilka länder som ingår, om klimatet, vad man arbetar med och om människorna som lever där. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.


Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:
 
* var Europas länder, huvudstäder samt viktiga hav, sjöar och bergskedjor finns på en blindkarta.

* vilka naturresurser som finns i Europa och vad de används till.
* Europas klimatzoner samt kunna redogöra för skillnaderna mellan dessa.
* olika faktorer som påverkar klimatet.

* hur klimat, natur och livsmiljö påverkar var och hur människor bor och lever.
* om vattnets kretslopp och vilken nytta vi har av vatten.
* hur vårt levnadssätt kan påverka miljön.
* frågor som rör miljön,kunna ta ställning, ge förslag på lösningar och motivera dina åsikter.

* att använda olika källor, såsom kartor, tabeller och diagram för att analysera frågor. 
* använda geografiska begrepp i samtal och skrift.

Arbetssätt och undervisning

Vi läser tillsammans i Upptäck Europa om Europas olika delar. Vi diskuterar innehållet och arbetar med instuderingsfrågor. I diskussionsfrågor använder vi oss av EPA-metoden. Med hjälp av datorprogrammet. Dessutom tränar vi både enskilt och tillsammans på att analysera och undersöka frågor kring länderna, väder och klimat genom att använda olika kartor, tabeller och diagram som utgångspunkt.

Vi ser också film om länderna som ingår i Europas olika delar. Du ska dessutom få ta reda på fakta om ett land I Europa. I det arbetet använder du dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet. Du tränar dig då på att ta ut viktig fakta i form av stödord och tankekartor och att sammanställa fakta med sammanhang. Informationen ska du sedan presentera för klasskamraterna med hjälp av en bildpresentation.. 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde samt diagnoser under arbetets gång.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Tid

Arbetet beräknas pågå i 6 veckor. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav i geografi för åk 6

Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: