Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallen HT19 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2019-08-29 13:02 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

 Vi har lagt märke till att barnen visar stort intresse för sina kroppsliga och sinnes förmågor, tex när de målar/skapar, dansar och sjunger, sparkar fotboll, cyklar, gräver i sandlådan osv.Hälsa är en viktig del av barnens vardag, vilket inkluderar mat rörelse, utevistelse i alla väder,sömn samt hygien.

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

* sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga integritet.

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik? 

Vi vill göra barnen uppmärksamma på att vi ser olika ut.

Skapa tillfällen där barnen får möjlighet till fin och grovmotorisk rörelse.

Öka barnens kunskaper om kroppen, kroppsdelar och hur kroppen fungerar samt ge tillfällen att uttrycka sina tankar, ställa frågor och kommunicera.

Låta barnen att samarbeta och ta hjälp av varandra.

 

Vi vill att barnen utvecklar en förståelse för om sig själv och sin omvärld.

Utvecklar självständighet och tillit till sina egna förmågor.

Att känna glädje och stolthet över att jag är jag/ självkänsla.

Hur ser jag ut, vilken färg har jag på håret, huden och ögonen?

På vilket sätt är vi lika och olika varandra?

Vad är jag bra/ duktig på?

Vad gör mig glad, ledsen, arg, rädd mm.?

Vad heter mina kroppsdelar?

Vad/ vilken mat, motion och sömn är bra för kroppen? Vad behöver vi för att må bra?

Som pedagoger måste vi vara goda förebilder för barnen. Vi måste vara både ledare och följare i barnens arbeta med att utveckla nya förmågor och i deras resa att erövra nya kunskaper.

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Vi kommer att jobba med projektet " Jag och min kropp"

Vi kommer att:

Jobba i två grupper: äldre och yngrebarn, och vi satsar på att två dagar i veckan jobba aktivt med projektet.

 Ha samlingar med olika innehåll, såsom sång, musik, dans, ramsor,språk, mattelek osv.

Ordna/ fördela barnen i lekgrupper/ fri lek

Erbjuda skapande verksamhet.

Läsa och titta i böcker med barnen samt titta på filmer i lärande syfte.

Erbjuda skogsutflykter, gymnastik, miniröris

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

 Vi kommer att fokusera vår dokumentation kring de tillfällena som vi har planerat för som är kopplat till projektet. Vi kommer också att fånga det som dyker upp under de dagliga aktiviteterna och i den fria leken.

Val av metod blir ipaden, dokumentationsvägg och barnens egna alster. Detta för att kunna synliggöra det inför barnen och deras föräldrar. Vi gör det gemensamt i arbetslaget.

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: