Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Jordklot

Skapad 2019-08-29 16:38 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Tomatens projekt under läsåret 2019-2020. Sammanfattar förskolan övergripande tema Jämställdhet - Genus - Mångfald.

Innehåll

Planering av undervisning

Projekt: Jordklot

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

Då vårt gemensamma tema i huset är jämställdhet med fördjupning i mångfald och genus, tyckte vi att Jordklot är ett bra sätt att skapa nyfikenhet och bilda en grundläggande kunskapsbas hos barnen gällande de berörda ämnena.

 

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Att utveckla en grundläggande förståelse hos barnen gällande vår värld, och att alla är vi olika men ändå lika. Vi vill även utveckla barnens kunskaper gällande hållbar utveckling, och ge en djupare förståelse för hur hela vår värld hänger samman, allt från den lilla plantan till de stora företagen som säljer kaffe.

 

 

Barnens fråga / hypotes

Återkommer i de andra planeringarna. Detta är endast en grovplanering över vårt huvudtema för läsåret.

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Barnen ska ges möjlighet att:

·         Skapa ett jordklot av papir maché

·         Använda sig av skapande i olika slag, som en uttrycksform

·         Experimentera

·         Använda sig av digitala läroresurser

·         Dokumentera själva på olika sätt

·         Samtala och diskutera om olika aspekter gällande jämställdhet, genus och mångfald.

·         Arbeta i mindre grupper

·         Använda sig av olika estetiska uttrycksformer så som dans och sång.

 

 

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

•förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 • fantasi och föreställningsförmåga,

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Varje onsdag och torsdag har vi delat in barnen i tre olika projektgrupper. Varje pedagog har en bestämd grupp som de ansvarar för. VI har en grovplanering som kommer följas, och  genom den grovplaneringen så vet vi vilka veckor vi jobbar med vad. Projektgrupperna har vi mellan 9:30-11:00. Vi kommer i slutändan göra ett stort jordklot i papir maché som ska vara med i utställning ”barns röster” till våren.

 

På tisdagar har vi utflyktsdag och kommer besöka skogen ofta. Vi kommer koppla våra utflykter till vårt tema, och se till att det ständigt finns ett tydligt syfte och en röd tråd mellan utflykten och projektet.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Förskolans miljöer, både inomhus och utomhus. Vi kommer även nyttja vårt närområde när vi går på utflykter, framför allt olika skogar.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Pedagogen ska anta ett medupptäckande och utforskande arbetssätt. Hen ska vara lyhörd för barnens frågor och utgår från barnens frågeställningar i hens undervisning.

 

 

Val av material

 

Pedagogiskt material som ska locka till olika former av lärande.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Dokumentationen kommer ske genom vår dokumentationsvägg, det barnen skapar, barnens egna fotografier och tankar, samt filmer som barnen själva kommer få producera.

 

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Genom fotografier, egenkomponerade filmer, ljudupptagningar osv. En gång i veckan kommer barnen ges möjlighet att titta på det vi gjorde från förgående vecka och återberätta.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: