Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens Förskola Delfinen - Normer och värden HT 2019 - VT 2020

Skapad 2019-08-29 16:39 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera, Lpfö 18. Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och utbildningen är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra, Lpfö 18. Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen, Lpfö 18. Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

1. Valt läroplansmål

" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna."

2. Målkriterier

* Vi ser att barnen närmar sig målet när de, själva eller med hjälp av en vuxen, löser en konflikt som uppstått. 

* Vi ser att barnen närmar sig målet när de, på egen hand eller med hjälp av en vuxen, tröstar en kompis som är ledsen. 

3.  Planerade insatser

* Samtal med barnen när olika situationer uppstår. 

* Genom att använda Alfons vänskapslåda som ett verktyg i verksamheten och genom detta koppla materialet till situationer som uppstått. 

* Med hjälp utav Alfons vänskapslåda prata om hur man är en bra kompis och hur man är mot varandra. 

4. Metodval

* Genom observationer

* Samtal kring situationer

* Alfons vänskapslåda

5. Nyckelbegrepp

Respekt 

* Lika värde

* Samtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: