Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATUR OCH MILJÖ PÅ PRÄSTKRAGEN 2019/2020

Skapad 2019-08-30 09:50 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
"Natur är HÄRLIGT" Vi Öppnar grinden och stiger in i SKOGENS MILJÖ för att UPPLEVA, UNDERSÖKA och UTFORSKA det som finns i vår närhet tillsammans med varandra. Uppmärksamma vårt ANSVAR för vår GEMENSAMMA natur och MILJÖ.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Hösten 2019 - 2020.

 

Prästkragen har under hösten blivit en sammanslagning av två avdelningar och ett nytt arbetslag med fyra pedagoger.

Vitsippan med sina tio barn och Prästkragen med nio barn, samt två överinskolningar från smörblommans yngre barn är nu ...

VI har nu blivit "NYA PRÄSTKRAGEN"

I samtal med barnen under våra samlingar och aktiviteter i början av Höstterminen så kom dessa frågor från barnen:

Varför ska man vara försiktig med eld?

Varför får vi inte grilla?

Varför ska man vara sparsam med vatten?

Skräp i naturen. Varför? Vem är boven?

Återbruk. Varför är det bra att använda gamla saker?

Vi Pedagoger upplever att barnen är INTRESSERADE av natur och miljön.

Vi startade upp vårt tema i skogen och frågade barnen "Vad tänker ni om när ni hör ordet NATUR och MILJÖ?"

Barnen sprudlande och idéer avlöste varann:

NATUR är HÄRLIGT.....

*Djur

*Väder

*Insekter

*Kläder för väder.

*Himmel

*Årstid

*Vatten

*Regnbåge

*Växter och träd.

Barnen kom själva på att de ville bli "NATURPOLISER"  för att HJÄLPA naturen och djuren.

NATURPOLIS

*Skräp

*Återvinning/Återbruk

*Crossar förstör...

*Ta hand om djuren

*Sopsortering

Vi pedagoger tycker att detta tema ligger i tiden, barnen visar stort intresse om vår MILJÖ och det som finns runt omkring. dem i deras närmiljö.

 Vi vill också lära oss mer om "ALLEMANSRÄTTEN"

Normer och värden

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.


Målet når vi genom att..

 

*Vi har valt ett tema som intresserar och inspirerar barnen.

*Barnen har själva med hjälp av oss pedagoger ställt frågor om miljö/Natur som de vill lära sig mera om.

*Vi samtalar och tar tillvara på stunder där vi undersöker och utforskar barnens funderingar.

*Vi kommer att arbeta med "MAJA" som är en docka som "ÄLSKAR NATUREN" och är med ibland på våra samlingar.

Hon är också med för att presentera Tema aktiviteter. 

* Vi sjunger sånger som handlar om Natur och Miljö..t ex Vattensången, Imse vimse spindel mm,

* Böcker om vårt tema

*Vi värnar om varandra och om vår närmiljö och tar också då utgångspunkt i vår likabehandlingsplan.

*Vi har också en specifik "miljö" i ett av rummen som är vårt naturrum.

*Vi kommer att dokumentera genom kort och barnens egna bilder ett ställe i skogen för att följa årets växlingar och uppmärksamma olikheterna.

*Vi benämner oss som naturpoliser för att poängtera att det är vi som gör bra saker för naturen och miljön.

*Vi skapar genom återbruk t.ex. blomkrukor av mjölkkartonger, petflaskor, etc.

*Vi besöker återvinningsstationen och återvinner våra sopor.Vi synliggör sopsortering och barnen får vara en aktiv del i detta i vår vardag.

 

 Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Målet når vi genom att

*Vi sjunger och lär oss ramsor med temats innehåll.

*Vi skapar, bygger och konstruerar genom återbruk.

*Vi odlar och planterar, och pratar om kompost, och till hjälp har vi kompostmasken, Majas kompis.

*Barnen är med och skapar vårt naturrum.

*Som vi nämnt tidigare ska vi dokumentera årets växlingar genom fotografier i skogen och i vårt naturrum.

*Kläder, väder, temperatur, symboler, mönster, antal och förändringar.

*Vi använder fjärilens livscykel för att åskådliggöra samband i naturen, och det blir också en avslutning på vårt tema.

*Vi kommer att dela i barnen i olika lärgrupper, med en ansvarig pedagog i varje Temagrupp under tisdag - torsdag kl. 10.00 - 11.00.

*Vi mäter barnens kunskapsutveckling genom en tipspromenad som vi gör i början och slutet av temat.

Barns delaktighet och inflytande

Mål


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.


Målet når vi genom att

*Vi har valt ett tema som intresserar och inspirerar barnen och oss pedagoger. I dessa grupper kommer vi att arbeta med

*Barnen har själva med hjälp av oss pedagoger ställt frågor om miljö/Natur som de vill lära sig mera om.

*Barnen kommer mer till tals i de mindre grupperna, och vi kan lyssna in deras intressen och använda oss av ett medforskande arbetsätt.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

 1.         Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

  Ja, vårt mål var att ”
  ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” Målet är tydligt i sig.

 2.        Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Alla de planer som vi hade för att nå målet har vi utfört. När vi har arbetat med vårt ämne konkret med barnen har barnen tagit till sig mer än när det varit mindre konkret. T. ex. Vi har arbetat med naturpoliserna som har inspirerat barnen till att engagera sig att ta hand om naturen, städa naturen och ”inte störa eller förstöra i naturen”. Vi har arbetat med sopsortering genom att gå till återvinningsstationen vilket även det har blivit väldigt konkret för barnen, samt att tydliggjort sopsortering på avdelning..

 3.       Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

  Vi arbetar med något som vi kallar för hjärtestund, vilket innebär olika samtal med barnen i färre eller större grupper där vi diskuterar konfliktlösningar, att alla är olika-olika är bra, hur vi är bra kompisar och att vi bryr oss om varandra. Hjärtestunder är ett verktyg vi kan använda utifrån en planerad tanke i arbetslaget, och som spontana dialoger när det behövs.

Omsorg, utveckling och lärande

    1.   Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi har haft som mål att ”…ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”, och  ”…ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Ja alla barn har uttryckt sig genom olika estetiska former. Vår barngrupp dramaleker mycket. Barnen bygger mycket i fri lek, och vi har skapat med återbrukade material. Vi känner även att vi hade önskat mer fritt spontant skapande genom t.ex bild och form, vi upplever att vi kan arbeta mer med miljön inomhus för att skapa mer inspiration till spontant estetiskt skapande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,” Vi upplever att vårt svar blir lite både ja och nej. Vi har arbetat med målet men inte i den utsträckning vi hade önskat, det har lite fallit bort pga att vi har haft mer fokus på vårt mål inom normer och värden.

Ja, vi har arbetat aktivt med att ”… ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,”.

  2.  Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Vi har arbetat med ett skogsrum där vi har återskapat och återberättat kring det vi har upptäckt i skogen och i naturen vilket har gjort ämnet mer konkret. Vi har skapat skogsdjur med återbrukade material. Dramalekt och sjungit om naturen och dess djur, årstiderna samt hur vi ska bete oss i naturen. Vi har arbetat med olika kretslopp på ett konkret sätt vilket har bidragit till barnens lärande, t. ex att vi har tagit frön från frukter/grönsaker och planterat i jord vilket sedan har växt till en planta med hjälp av solens strålar och vatten.

Barns delaktighet och inflytande

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Ja, vi har arbetat flitigt med att ”…ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem” .

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Barnen fick i början av temat vara med och planera vad de vill lära sig, barnen kom med idéer och tillsammans med personal sammanställdes en tankekarta. Barnen uttryckte idéen om naturpoliserna vilket vi har arbetat vidare med genom hela temat. Ibland håller vi röstning om olika saker. Barnen har inflytande över den fria leken. Vi arbetar med turordning och förståelse för att alla är olika och att man ibland kan behöva olika.

Lust att lära

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

I vår planering har vi inte uttryckt ett specifikt mål inom detta, men vi arbetar mycket med ett lustfyllt lärande. Ett lustfyllt lärande är vårt verktyg till att barnen ska tycka att det är roligt att lära vilket bidrar till att barnen tar till sig det som vi lär ut. Det handlar om att väcka barns nyfikenhet och intresse för lärandet. Lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Vårt arbetssätt för att bidra till ett lustfyllt lärande är att lyssna till barnens tankar, idéer och intressen. Att ha ett medupptäckande och medforskande arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: