Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvets förskola trädet, Kottarna 2019-2020

Skapad 2019-08-30 10:07 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi på Tvets förskola har detta år valt att arbeta med temat ”Skogen”. Vi kommer att arbeta i tre grupper där de yngre barnen är ”Fröna”, mellangruppen ”Kottarna” och de äldre barnen ”Löven”. I de olika grupperna kommer olika områden och läroplansmål att stå i fokus. ...

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

 

 

 

Enligt Skolverkets rekommendationer kring färre antal barn i en barngrupp, har Orust kommun påbörjat ett implementeringsarbete för att barnen under en del av dagen ska få vistas i mindre gruppkonstellationer. Vi på Tvets förskola arbetar för närvarande i tre grupper, där de barnen som är mellan 2,5 - 3,5 tillhör gruppen ”Kottarna”. Barnen befinner sig alltså i en ny grupp i för dom nya lokaler. Att lära dem nya rutiner och hur det fungerar i dessa nya lokaler med lite friare ytor men under kontrollerade former har legat i prioritet.

Årets tema för Tvets förskola är ”Skogen” och vi kommer att arbeta med detta genom att fokusera på de mål vi har satt upp för gruppen, de finner ni nedan. Men arbetet kring dessa mål kan komma att ändras eller ta en annan inriktning lite beroende på hur barnens behov och intresse ändras under processens gång.

 

Då barngruppen har en ny indelning har vi valt att fokusera på gemenskap och att få ”landa” i den nya konstellationen. Därefter har vi valt att påbörja upptäckandet kring äventyrspedagogiken genom att ha en figur som är i fokus och ber barnen om hjälp. Till denna figur har vi valt ”Mor spindel” då vi uppmärksammade att barnen var väldigt intresserade av spindlar och det passar bra in i det tema vi kommer arbeta kring det här läsåret.

Tidigare år har vi märkt att arbetet kring en figur på detta sätt gett mer nyfikenhet och gemenskapen ökar i gruppen genom att man väcker lusten att hjälpa.

 

 Vi valde att dela in den större gruppen i 2 mindre grupper, tallkottar och grankottar. Dels för att varje barn skulle få upptäcka och utforska i sin takt men också att få känslan av att vara sedd och få bekräftelse av en vuxen. Tryggheten är det viktigaste för att barnen ska trivas för att sedan kunna lära sig.

En dag i veckan går en av de mindre grupperna till skogen tillsammans med 2 pedagoger. Här har vi valt ett område som barnen kan utforska. Det finns tydliga gränser och vi går igenom och repeterar de förhållningsregler vi har i skogen. Allt för att det ska bli en trygg plats där man kan utforska i lugn och ro.

 

VÅRA MÅL: vart ska vi?

Våra mål är att skapa en gemenskap i den nya gruppen och väcka intresse kring naturkunskap.

 

Normer och värden

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

Vårt mål är att barnen utvecklar sin gemenskap


Målet når vi genom att..
 

 

Då höstens uppstart innebar en ny gruppkonstellation och nya lokaler för flertalet av barnen. Ser vi behovet av att arbeta mer tillsammans och skapa en "vi" känsla hos barnen. Vi kommer att använda oss av olika sätt för att lyssna in barnen då fleratlet i denna grupp håller på att utforska sitt språk, några av dessa är observationer, lyssna när barnen pratar och utforskar. Vi pedagoger delar upplevelserna tillsammans med barnen och är närvarande i alla situationer.  Vi kommer också använda oss av : lek, böcker, sång och ramsor, pyssel, QR koder, hemliga meddelanden, tecken som stöd. Vi kommer att använda samlingen som en stor del i att fånga barnen och när uppdragen ges. Utöver det blir en naturlig del att vara i skogen i mindre grupper, använda oss av kronan när det kommer till skapande. .

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 


Vårt mål är att barnen ska börja utforska och leka tillsammans och att börja utforska vår natur.


Målet når vi genom att

Vi kommer att vara mycket inlyssnande på barnen. Vad det pratar om och önskar. Här kommer "mor spindel" vara till stor hjälp då hon genom att vara en figur som bor i naturen ger en naturlig koppling till naturen och skogen..  Genom henne kommer vi få hemliga meddelanden i form av qr koder där hon ger oss små uppdrag. Samlingen, tecken som stöd, sånger, rim och ramsor är något vi också kommer att arbeta med då barnen verkligen gillar det och att det är något som dom själva verkligen kan vara med att påverka genom önskemål.

Barns delaktighet och inflytande

 • Mål
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

lyssna och observera barnen att vara lyhörd över vad de vill och har önskemål om. Här har vi samlingen till hjälp då vi pratar mycket där men också att vi pedagoger är lyhörda och närvarande i gruppen vilket ger ett förtroende och trygghet hos barnen. De mindre grupperna gör också att pedagog och barn kommer närmare varandra vilket ökar förtroendet dem emellan och då vågar barnen uttrycka sina önskemål mer.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

1 då detta är något som man hela tiden behöver arbeta aktivt med och arbetet kring detta är något som vi alltid kommer att arbeta kring och barnen övar kontinuerligt på. Men man märker stor skillnad i gruppen vi har nu mot den som började i ht-19

 

2, arbetet kring att få en trygg grupp. Gruppens storlek har varit en bidragande faktor,

 

3, vi har arbetat med våra figurer (mor spindel och Truls) som har deltagit i rollspel för att föra diskussioner kring tex hur man är en bra kompis osv framåt. Att lära sig att respektera varandra och att hjälpa varandra är en central del i vårt arbete. Extra mycket blev det så i och med att gruppen var helt ny under hösten. Vi har arbetat med observationer, lyssnat på barnen samt att vara med barnen i de olika lekarna.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Då gruppen var helt ny i sin konstellation under hösten -19 så valde vi att lägga extra fokus vid detta. Att få trygga barn är en förutsättning för att driva arbetet framåt. Att sedan se hur barnen har utvecklats genom att våga mer både i samling men även under andra förhållanden har varit bevis att vårt arbetssätt har fungerat. Sen är detta ett arbete som hela tiden är med oss i allt vi gör med barnen.

 

Vi gjorde kompisspindlar vilka vi skulle hjälpa vara kompisar med varandra, där diskuterade vi också kring hur är en bra kompis. Men att vara en delaktig vuxen i både rummen och i leken gör väldigt mycket för att många gånger är det i leken krockar uppstår och då kan man vara där direkt för att hjälpa barnen att lösa de problem som kan uppstå. Även våra kompisar (mor spindel och Truls) har stått för viss rollspelande

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

1,Till viss del ja då vi försökt följa barnens intresse. Men mycket tid lades på att gruppen skulle lära sig rutiner i början och en del in av hösten då majoriteten av barnen hamnade i en helt ny situation med nya pedagoger, nya förhållningsätt och nya lokaler. Vi försökte att lägga tiden för att få trygga barn och en trygg grupp och samtidigt lyssna in deras behov och önskemål.

 

 

 

2. Observationer och att verkligen vara med barnen och lyssna när dom samtalar med varandra har gjort att vi fångat upp deras intresse. Samt när de har lärt sig att använda sitt språk mer så har de kommit med egna önskemål. Samt att den mindre gruppen har gjort att även de barn som är lite blyga tillslut känner sig trygga nog att uttrycka sig.

 

 

Lust att lära

 

1  då gruppen har ett brinnande intresse av att lära sig mer och gillar att utforska så är det enkelt att motivera dem Men pga bortavaro från ord. personal så har det kontinuerliga temaarbetet blivit något mindre. Men fokus på samspelet i barngruppen  har då fått ta större del i arbetet med barnen

 

2, det digitala forumet är lätt att arbeta med barnen och genom koder, filmer m.m kan man lätt fortsätta arbetet framåt. Då vi hittade vår animerade igelkott Truls så har arbetet och nyfikenheten hos barnen väckts ytterligare

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: