Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hungerspelen litteraturläsning v. 34-40

Skapad 2019-08-30 10:33 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa boken ”Hungerspelen” och träna på att resonera kring det lästa. Du kommer att skriva läslogg och använda din muntliga förmåga för att redovisa dina resonemang. I samtal och diskussioner i grupp/helklass visar du också din läsförståelse.

Innehåll

 

 

 

 

Varför?

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I kursplanen i svenska står det att eleverna skall möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Vi jobbar mot kunskapsmål 1, 2, 3, 4 och 12 (se nedanför).

 

 

 

Hur/När?

 

Vi kommer sedan att arbeta enligt ett veckoschema som delas ut. På veckoschemat står det vad man skall hinna med varje vecka. Varje elev ansvarar för att veckans uppgifter blir klara. På lektionerna kommer vi att läsa högt, diskutera olika frågor i helklass, jobba med uppgifter i läsloggen, samt förbereda och genomföra samtal i grupp. Läsloggen och dina muntliga resonemang kring det lästa är underlaget för bedömning.

 

 

 

 Veckoplanering Hungerspelen

 

 

 

v. 34 Uppstart högläsning ca 8 sidor, jobba med läslogg - klar till och med beskrivning av huvudpersonen

 

 

 

v. 35 Fortsättning högläsning till och med s. 15. Läslogg klar till och med beskrivning av relationer och Hungerspelen. Egen läsning kap. 3-5 samt jobba i läsloggen till och med kap. 5 (Det du inte hinner på lektionstid tar du i läxa till tisdagen den 3/9).

 

 

 

v.36 Högläsning, delar ut kap. 3-5. Läslogg klar till och med Persongalleri (Beskriv endast Peeta, hans far, Madge och Haymitch) och citat. Samtalsövning 1. Egen läsning kap. 6-10. Läslogg kap. 6-10 klar. (Det du inte hinner på lektionstid tar du i läxa till tisdagen 10/9).

 

 

 

v.37 Högläsning, kap. 11. Jobba med läslogg kapitel 11. Egen läsning kap. 12-17. Läsloggen klar till och med kapitel 17. Samtal 2. (Det du inte hinner på lektionstid tar du i läxa till tisdagen 17/9).

 

 

 

v. 38 Högläsning kap. 18. Jobba med läslogg till och med kap. 18. Samtal 3. Egen läsning kap. 19-27. Förberedelse och göra klart till sista samtal, kap. 19-27 i läsloggen. (Det du inte hinner på lektionstid tar du i läxa till tisdagen 24/9).

 

 

 

v. 39- 40 Avslutande samtal och inlämning av egna diskussionsfrågor som du/klassen besvarar.

 

 

 

1.Läsning - lässtrategier

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

2.Läsning - läsförståelse

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

3.Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

4.Litteratur i sammanhang

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

5.Skriva - textkvalitet

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

6.Skriva - berättande

 

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

7.Hantera information

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

8.Sammanställa information

 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

9.Förstärka texter

 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

10.Textbearbetning - ge respons

 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.

11.Textbearbetning - använda respons

 

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

12.Tala - samtala

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

13.Tala - muntlig redogörelse

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

14.Språkkunskap och språkhistoria

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: