Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblommans planering ht-19

Skapad 2019-08-30 10:59 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi vill låta barnen få uppleva mer kontakt med NATUREN och därmed lägga grunden för HÅLLBAR UTVECKLING! Genom fysisk aktivitet i naturen stimuleras barns motorik men också minne, kreativitet och välbefinnande.Hjärnan får motion vilket ger barnen bättre förutsättningar i ämnen såsom matematik och språk. Tillsammans i skogen kan vi upptäcka och utforska. Vi får återhämtning för kropp och själ och upplevelser för våra sinnen. Här kan vi följa årstider, växter och djur. I naturen kan vi finna material som senare används till skapande och vidare kunskaper. Detta är Hållbar utveckling för oss och vår miljö.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Smörblomman består av 14 barn, åldersfördelningen är idag från 1 år till 4 år. Vi ser att de har mycket olika behov och intressen både när det gäller närhet till vuxen, samspel, kunskap och lek. Några av barnen har ett annat modersmål.

Barnen på Smörblomman tycker mycket om att vara ute på gården. Här finner de lekmaterial av olika slag, cyklar, socialt samspel med Prästkragarna och utrymme mm. Alla,utifrån sin utvecklingsnivå, visar stort intresse,nyfikenhet och förundran över vad som sker i vår omgivning och natur. 

 De yngsta har behov av närhet av vuxen då tre barn är nyintroducerade på Smörblomman.De är i början av sin språkutveckling så de behöver stöttning i sin kommunikation.Liksom de barn som har ett annat modersmål. Även fin och grovmotoriken behöver uppmuntras.

Vi upplever en spridning på barngruppen när det gäller både att sova/vila och pott/blöj/toa användning. Detta ges mycket tid, stöttning och uppmärksamhet av oss, vuxna.

De äldre barnen behöver uppmuntras och utmanas i viljan att bli självständiga i till exempel påklädning, toalettbesök, matsituationen. Vi vill motivera barnen till att utveckla den egna drivkraften av att kunna själv. 

Vi ser också att vi, som pedagoger, behöver dela upp barnen i mindre grupper för att tillgodo se barnen deras olika behov. Detta skulle skapa förutsättningar för att kunna möta upp varje enskilt barn i deras kunskap och utifrån detta utmana barnen vidare i deras utveckling. I smågrupperna kan undervisning ske och en beständig relation till barnet och den lilla gruppen kan byggas upp.

Dessutom ser vi att barnen behöver verktyg och vägledning till att utveckla samspelet med varandra då olika konflikter uppstår dem emellan. Många konflikter är språkrelaterade men också utvecklingsrelaterade.Vi måste vara närvarande,stöttande i dessa situationer och skapa förståelse för varje barns agerande. Vi behöver skapa alternativ för barnet att agera, olika sätt att hantera situationen.

De flesta finner glädje och motivation i sång, ramsor, dans och i att måla/skapa och pussla.

Att leka med matematik, framförallt räkneramsan, och att benämna saker och ting, såsom olika namn på färger, lägesord, storlek mm behöver uppmuntras så att de äldre kan känna att de kan och får ett större ordförråd. Vi ska läsa!!!!!.

Barnen behöver glädje, lugn, lek och tydliga ramar att förhålla sig till inom förskolan. Barnen behöver härvarande, närvarande glada vuxna runt omkring sig som ser och möter upp barnen för vad de är och stimulera de vidare i sin utveckling till att bli självständiga tänkandes individer. OCH det ska vara ROLIGT och kännas TRYGGT på förskolan. Barnen ska må bra på förskolan. Där ska goda relationer byggas upp vilket i sin tur påverkar barns självkänsla positivt.

Vi ska se över våra lokaler så att barnen har tillgängliga stimulerande" mötesplatser". Dessa platser ska vara inbjudande och vara i deras nivå. Om saker ska köpas in ska vi utgå från Hållbar utveckling.

Barnen ska få vara delaktiga i dessa mötesplatser i både val och ansvar!

Dokumentation sker med foto/text av barn och vuxna....i lärlogg Unikum.

Dokumentation ,observation och intervju frågor kan senare användas i reflektion, analys och utvärdering.

 

 VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

 

Mål 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.( Lpfö18)

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- Klara hantera måluppfyllelsen utifrån sina förutsättningar.

- Komma och be om hjälp för sin kamrat och för sin egen skull.

- Vilja att försöka hjälpa de yngre med det de kan och trösta .

- Barnen kan vänta på sin tur, framförallt de äldre.

- Lyssna på varandra.

- Uppmuntra att sätta ord på sina känslor och att ha mod att berätta. Uppmuntra att "läsa av" kroppsspråket och att uttrycka sig med kroppen.

- Uppmuntra: Nej, stopp , lyssna, vill inte - respektera varandra!

- Dela med sig och inkludera alla

- Lära sig fraser såsom: Får jag vara med och leka, Är den ledig?....Förlåt, det var inte meningen!

- Ta ansvar över sina kläder - bära kläder till sin plats, vränga kläder...Uppmuntra och stödja begynnande utveckling för de yngre i detta

-  Hjälpas åt att plocka bort leksaker efter aktiviter. Vara rädda om våra gemensamma saker.

 

Målet når vi genom att

Barnen utvecklas av utmaningar som de klarar av, positiv vägledning, uppmuntran och goda förebilder. Vi som "goda förebilder" ska uppmuntra hänsyn och respekt för varandra samt lyssna och känna in och därmed få mer förståelse för varandra - Göra varandra GLADA. Detta ger barnen motivation att gå vidare i sin utveckling. Barnen ska få chans/tid att prova på och upptäcka/utforska och klara av utmaningen att vara/bli en god medmänniska,utifrån sin egen förutsättning.  Vi, pedagoger, ska vara lyhörda,tydliga,stöttande, vägledande i deras/våra relationer. Tillsammans går vi trappan upp! Som pedagog ska vi vara medforskare och ge barnen tillit och förtroende och bygga upp stabila relationer till barnen och deras familjer. 

Vi ska använda oss av Aja baja, och Kompisböckerna, rollspel och vardagliga situationer för att vägleda/utmana. Vi ska undervisa och ge verktyg i medvetet planerade aktiviteter ( Hjärtestund)och i stunden då "frågan/situationen uppkommer". Använda oss av det naturliga rummet för situationen, såsom tamburen, matbordet, toalett/skötrummet med mera för undervisning. Vara tydliga i vår pedagogik med hjälp av stödbilder.

Vi ska uppmuntra och bjuda in föräldrar att vara delaktiga i barnens utveckling genom att aktivt delge föräldrar information i blogg, aktiv låta föräldrar vara delaktiga i småuppgifter, samtal vid lämning/hämtning samt inbokade samtal.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.Lpfö18

 - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.Lpfö18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.Lpfö18                                                              

 

 -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,Lpfö18


- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,Lpfö18

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...Barnen ska ges många olika möjligheter att utveckla sin förståelse. Dels genom:

- Att på ett aktivt lekande sätt uppleva och memorera siffror upp till 3,5,10 genom ramsor,inräkning av barn...

- Medvetet leka och benämna färger (grundfärgerna + några till), form(cirkel, triangel, kvadrat, ) olika träd,lövmm

- ökad förståelse för hur dagen är uppdelad - tid (frukost aktivitet vila mm)och året med naturens årstidsförändringar,

- få uppleva temperatur kallt minusgrader, varm plusgrader,få uppleva olika väder - kläder efter väder

- Skapa med naturliga och återanvända material ute som inne. Använda och uppleva vatten, jord, luft, vind

Tillsammans ska vi mäta, jämföra och sortera olika material och ting i alla situationer på ett lekfullt sätt.


Målet når vi genom att

 •  
 • Vi ska ta tillvara på skogens material genom att skapa, bygga och konstruera med både ute och inne
 • Vi ska använda vår egen kropp till att gå i olika terräng, springa, dansa och leka - fysisk aktivitet.
 • Vi kan räkna och benämna växter, djur och kroppsdelar, färg, storlek, ordning,symmetri, sortering och jämförelse.
 • Vi ska minst en gång i veckan ta hela gruppen till skogen( fysisk aktivitet)och vara en längre stund. Där ska vi dela upp barnen i tre grupper för att kunna möta upp varje individ. Gemensam fruktstund och närvaro inkluderat. Därutöver kan vistelse på gården vara från kl.9.00 fram till lunch. Här har vi möjlighet att åter dela in gruppen och ha olika undervisningssituationer både inne och ute och vara medforskare med barnen.
 • Vi ska använda oss av litteratur, rim och ramsor,sånger och berättelser om skogen och tillsammans ta reda på fakta till frågeställningar via nätet och faktaböcker.
 • Rörelse-lekar och sånger, både ute som inne, som aktiverar kroppen och språken.
 • Vi ska utgå från barnets förutsättning och nivå
 • Målet når vi : när barnen själva vill gå till skogen/vara i naturen/ute för att få kraft. Förklarar sin glädje och förväntan på upplevelsen av att vara i skogen. När välmåendet känns och syns i friska och aktiva glada kunskapstörstande barn!
 • Hållbar utveckling för samhället får vi genom: Att använda oss av vår närmiljö, naturliga material, återanvändning och återvinning. Genom att använda och utveckla oss själva på ett lustfyllt sätt genom att vara i naturen skapas välmående och därmed en hållbar utveckling för barnen! Hållbar utveckling för varje enskild individ nås när utbildning sker lustfyllt, tryggt, med lagom( klara av)utmaning,  och i balans med kropp och själ.Där den egna inre drivkraften blir stimulerad och blir positivt bemött.
 • I naturen, ute miljön ska vi tillåta oss att uppleva med våra sinnen (lukt,syn,känsla,smak)
 • Vattenlek - varmt och kallt
 • vi ska uppmuntra barnen försöker att ta på sig sina egna kläder i den mån det går utirån deras förutsättning med hjälp av stöttning av oss pedagoger.
 • De äldre barnen ska uppmuntras att använda kniv och gaffel, duka av sin tallrik, tvätta händer, stänga av vattenkran, känna in när de behöver gå på toa.

Barns delaktighet och inflytande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..
  

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.Lpfö18

Barnen har inflytande över deras måltid så att de känner sig tillfreds

Barnen ska få vara delaktiga och ha inflytande i val av aktivitet,lek, sällskap, vila - sin vardag i förskolan. Valmöjligheter ska  finnas utifrån barnens vilja och intressen.

Barnen ska vara delaktiga i olika rutiner på förskolan och hjälpa till utifrån deras nivå

Barnen ska få vara delaktiga i vilka kläder de kan välja att använda och göra de uppmärksammade på att ta hand om kläderna.

 

Målkriterier

Barnen äter det de själva vill - vi erbjuder och skapa positiva känslor kring måltiden och matsituationen

Stötta i påklädning, vägleda i klädordning. Uppmuntras att ta med sig sina kläder till deras plats och påbörja förmågan att vränga och hänga upp på kroken.

 

 Målet når vi genom att

Genom att göra tillvaron öppen och lättillgänglig för barnen på deras nivå- skapa mötesplatser, leder till att de kan ta ansvar över sina egna saker/handlingar, nyfikenhet och utforskande men även ansvar över andras saker.

Vi ska vägleda, lyssna in och möta upp, skapa mod och förutsättningar för att barnen ska stå för sin egen handling och vilja.

Pedagogen introducerar barnen vad de kan göra, vad saker är till för, visar var saker är/ finns och bör vara - uppmuntrar till att hjälpa till att städa efter sig - ansvar

Vi ska ge barnen möjlighet till olika val som de kan utvecklas i men också uppmuntra till demokratiska beslut i gruppen - samarbete och ansvar, som påverkar deras situation på förskolan utifrån LIKVÄRDIG FÖRSKOLA.

 

 UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

1 . Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Lpfö 18: Ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Ja - Vi ser en framgång i att många barn ser och möter upp varandra och oss vuxna i olika situationer såsom hämta saker, vänta på sin tur och att försöka själv. Hämtar oss ped. om någon behöver hjälp och tröst. De plockar upp och städar efter sig! Barnen vill gärna berätta och är mer eller mindre ivriga att stötta och hjälpa varandra när de upplever att någon behöver hjälp t ex när någon kommer på fel sida om grinden, behöver hjälp på toa och när det leks vid vattenkranen. Några barn hjälper varandra att ta på kläder och är mycket måna om att alla barn har reflexväst.

 

Nej –  Att nå dessa mål är givetvis beroende på var i barnens utveckling de är. Men alla är vi varandras förebilder. 

 

2 . Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Framför allt har vi ped varit mer tydliga och medvetna om att uppmuntra och utmana i dessa sammanhang. Vi sätter gränser och bekräftar barnet när det gör något som gör andra eller sig själv glad. Vi använder barn, föräldrar och oss själva som goda exempel och ger det tid i både samtal och agerande. Vi har aktivt läst böcker om situationer som de själva känner igen och som vi samtalar om och sätter ord på hur de själva känner och tycker. De här böckerna återkommer vi till ofta då de berör barnen och vi ser en positiv förändring i deras agerande. Ex på böcker är Kompisböckerna och Det är orättvist.

 

3 . Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

Vi är aktiva med att alltid se till varje barns aktuella behov. Vi observerar, samtalar och håller oss vaksamma inför varje individ och agerar med direkt och delger varandra både under dagen och under reflektionstid. Vi samarbetar med föräldrar och konsulterar vår spec.ped vid behov.

 

Det kan handla om t ex små-puttar för att man vill ha något som någon annan har. Utsagor som du är min bästa kompis/ fröken, du får inte vara med eller jag vill bestämma - Då lyssnar vi och pratar. Att läsa böcker är mycket bra i detta sammanhang eller även att improvisera teater. Att vara tydlig med att visa vad hen känner, trösta och göra/säga förlåt, tränar vi på.

Omsorg, utveckling och lärande

1 . Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar. 

 

Lpfö18 - Utveckla självständighet och tillit, utveckla förståelse för mönster, antal mm, hållbar utveckling, bygga och skapa, utveckla motorik och ta hand sin hälsa och välbefinnande.

 

Ja – Våra  utevistelser har skapat förutsättningar för barnen att utveckla sig  i alla våra mål på ett inspirerande och lekfullt sätt. Här har de hittat utmaningar i sin egen nivå och genom att få möjlighet att testa/träna har de utvecklas mot nya mål.

 

Vi ser följande:  det är många som blivit torra och blöjfria, hämtar och försöker ta på sig ytterkläder, några äter med gaffel och kniv och är motiverade att duka av efter sig. Barnen går ut till tvättrum och tvättar händer själva. Barnen känner trygghet och går och lägger sig på sin madrass, kan sitta och vänta i soffa på att vi ska läsa. Grovmotoriskt har barnen utvecklats och många barn har lärt sig att både gunga, använda trehjuling, springa, sparka boll och åka rutschkana. Tar sig själva upp för backen i skogen och vidgar sina vyer. De tar ansvar både över våra leksaker liksom deras kläder som de bär tillbaka till deras platser.

 

Vi har utforskat vatten tillsammans i olika former och vi har tillsammans upplevt årstider, olika temperaturer och kläder efter väder. Vi har använt oss av naturmaterial och återvinningsbara material i vårt skapande. Att bygga och gräva i sanden är intressant för barnen. Att måla, pussla och att spela spel är något vi gjort på eftermiddagarna. Läsa böcker är numera väldigt populärt på uppe vilan och där är tillfälle till undervisning genom samtal.

 

Nej - Våra ambitioner att gå till skogen har vi på vårterminen inte kunnat förverkliga. Dels kom inskolningar och frånvaro i vägen men också insåg vi att gården för oss själva räckte gott och väl för oss i utmaningar. Vi har varit ute mycket med barnen. Det har bidragit till att vi inte har haft så mycket undervisning inomhus men samtidig har Corona tiden inte påverkat oss så mycket för vi hade redan ett inarbetat arbetssätt att vara ute så mycket som möjligt.

 

2 . Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Vi har skapat ett mer öppet landskap på Smörblomman vilket innebär att vi inte har använt grindarna lika mycket. Detta har inneburit att barnen har fått mer frihet att upptäcka mer och få mer upplevelser. De har kunnat få användning av sin nyfikenhet och tilliten från oss vuxna för barnen har ökat. Samtidigt har varje barn fått ett ansvar över att se sin kompis. Vi har varit engagerade i ansvaret av att ha en trygg miljö för barnen. Barnen har blivit mer tillgivna och öppna genom att de känner trygghet och kan t ex gå på toan själva när de vill. Att utmana barnen i gränser är mer lärande än att stänga inne fysiskt med en grind. Grindarna är dock kvar för emellanåt är de bra att ha! 

 

Vi ser vår roll som närvarande och härvarande för barnen som mycket viktig och är medveten om lärandet i situation som uppkommer och tar tillvara på den. Vår utevistelse har betytt mycket och att vi har haft en kontinuitet i det! Den har gjort att barnen idag känner stor glädje och motivation både i att städa, ta på sig kläder, gå på toa mm. De är glada för att gå ut och de är glada för att gå in. De är motiverade, de kan själva! De blir hungriga och äter bra. Och de känner och förstår att de behöver få lite vila i kroppen för att kunna leka vidare. Vi har glada välbefinnande barn som är nyfikna och kompetenta.

Barns delaktighet och inflytande

1 . Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar. 

 

Ja - Barnen är bra på att säga vad de vill göra och vad de vill ha och vi möter upp detta så långt det går inom verksamheten.Vi ger dem valmöjligheter när det gäller mat, kläder, lek, miljöer. Vi bestämmer tillsammans och följer gemensamma regler och rutiner för att ha det trivsamt.

 

2 . Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika.

 

 

Vi har varit aktiva med att få “vänta på sin tur” och "dela med sig" vilket skapar att alla har lika stor möjlighet och chans till både att komma till tals, få hjälp och saker och få uppmärksamhet. Vi har varit medvetna om att variera denna turordning. Små grupper ger mer personligt inflytande och mod att kunna agera. Mer öppet landskap på avdelningen har skapat fler tillgängliga miljöer att välja mellan. Större ytor i trygghet ute på gården har befrämjat barns inflytande och delaktighet av val av aktiviteter och redskap. Vi anpassar verksamheten efter deras åsikter och behov.

Lust att lära

1 . Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar:

 

Ja: Barnen är glada, positiva och trygga och vi ser en fantastisk barngrupp som har utvecklats på olika plan. De är nyfikna och ställer frågor, berättar och visar! Många av barnen vill prova själva, försöker och visar att de kan t ex ta på sig ytterkläder. De känner tillfredsställelse över att de kan själva för då är de stora. T ex att få bära “tuffa underkläder” när man är torr! Då är man STOR! De vill vidare och det är bra! De utmanar sig i gungning och cykling. Några börjar att lek-skriva och vi ser stora framsteg i att pussla för vissa barn.

 

2 . Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Vi har en trygg och varierad tillvaro som är anpassad och tillgänglig för barnen oavsett ålder, intresse eller i vilken fas barnet är i. Vi har strävat mot samma mål som personal och bara utevistelsen med dagsljus och motion påverkar det lustfyllda lärandet i sig. Vi har kunnat möta upp, bekräftat och stimulera! Vi har unnat oss tid och glädje(skratt) med barnen. Testa, prova, du kan!

 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: