Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-08-30 11:37 i Bofinkens förskola Fristående förskolor
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barnens intresse för Babblarna kommer vi att fotsätta använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö18).

Innehåll

Bakgrund

Se lärlogg, reflektion av hösterminen19

Nuläget

Vi ser att barnen har ett fortsatt intresse av Babblarna. Barnen är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lek- och läromaterial. Gruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år.

Mål och syfte

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och digitala hjälpmedel.

 Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla följande i vårt arbete med Babblarna:

 • Språklig utveckling, muntligt och med tecken som stöd (TAKK).
 • Matematiska tänkandet.
 • Motorik.
 • Miljö.
 • Konflikthantering och skapa goda kompisrelationer.
 • Bild och skapande.
 • Inflytande.
 • Bekanta sig med digitala verktyg

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi ser till att vara goda förebilder.

Bibbi- Gillar matematik och teknik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar. Gör rörelsesånger. Vi har även tillgång till nordbysupermarket hallen en gång i veckan.

Diddi- gillar att skapa och utforska nya material och tekniker.

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord och nya sätt att utrycka oss (TAKK). 

Dadda- gillar naturkunskapVi följer årstidsväxlingarna och pratar om djur och vår miljö.

Sassa- gillar digital teknik. Vi undersöker multimedia och informationsteknik. Samt lättare programmering.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga.

Som ytterligare ett led i temat vill vi belysa vårt värdegrundsarbete. Babblarna har olika känslor knutna till sig och vi vill med hjälp av Babblarna synliggöra de olika känslorna för barnen. Vi vill lära barnen att känna igen sina egna och andras känslor för att så småningom kunna sätta ord på dem och utveckla sin empatiska förmåga. 

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film och barnens verk.

Ansvar

Pernilla, Anna och Aron ansvarar för detta på pysslingen

Reflektion och analys 

Vi kommer löpande att reflektera kring temat på våra avdelningsplaneringar och personalkonmötrn. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och för att få idéer på hur vi kan lägga upp vårt arbete.

I slutet av terminen ska vi skriva en reflektion kring arbetet och göra en analys inför planeringen av kommande termin. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: