Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Valdemar i världshavet 2019/2020

Skapad 2019-08-30 12:53 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema "Valdemar i världshavet". Boken handlar om en val som bor i havet och vi ska följa hans äventyr.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi har en barngrupp med många olika behov och olika intressen. Men vi kunde i våras se att det fanns ett intresse för havet och de olika djur som lever där. Vi upplever att det är lätt att fånga barnen och att de blir delaktiga i temat om man utgår från en saga. Vi har valt att arbeta med sagan "Valdemar och världshavet" under det här läsåret. Vi tänker att det blir ett bra tema att arbeta med naturkunskap och teknik på ett lättsamt och fantasifullt sätt. I sagan beskrivs vänskap och känslor på ett bra sätt, vilket också är en del av vårt värdegrundsarbete.

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 


Lpfö 18

 

 

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

      - att förstå och tar hänsyn till andras känslor och vilja


Målet når vi genom att..
 

      Vi kommer att vara närvarande och lyssna in barnen. Vi kommer att använda drama, samtal om känslor och känslovalar.

     

 

      

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 •  

 

 

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

        -  visar intresse för matematiska uttryck och problemlösningar

         -  visar förståelse för hur vi människor påverkar naturen

         -  visar på kunskaper om djur och växter i havet

          -  när barnen deltar i dramatiseringen och leken

 

 

 


Målet når vi genom att

  

              Vi kommer att experimentera och forska. Vi ska  dramatisera och använda oss saga, sång och ramsor. Vi ska skapa i olika  

              material. Vi pedagoger kommer att vara närvarande och inta ett medforskande förhållningssätt. Vi kommer att dela in barnen

              i mindre grupper.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..

.Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

              - visa ansvar gentemot varandra och sin lekmiljö


Målet når vi genom att

            Vi pedagoger är närvarande och positiva förebilder. Vi uppmuntrar och stödjer barnen att ta beslut som rör de själva.

            Vi tar gemensamt  ansvar för leksaker och att våra dagliga rutiner fungerar.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det

 

Normer och värden

 1.      Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

  Mål: Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra

  Vi har till viss del nåt målet. När vi pratar om att förstå och ta hänsyn till andras känslor och vilja är barnen med på vad vi pratar om. T.ex. när vi pratar om det i vårt tema. Men i den vardagliga leken märker vi dock vi har en bit kvar för att nå målet helt.

   

  2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Vi har utgått från temat i vårt arbetssätt för att nå målet. Vi har använt de olika djuren och vad som sker kring dem för att göra det konkret för barnen. På så sätt blir det verkligt och barnen blir engagerade i värdegrundsarbetet. T.ex. att Ture Tumlare var ledsen för att hajarna var dumma mot han och hur kunde vi hjälpa till att lösa det i Valdemars hav.

   

  3.     Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

  Vi har arbetat med att vara närvarande vuxna i de situationerna där vi sett att det kan uppstå konflikter och kränkande handlingar t.ex. vi tvättning av händer, i skogen, när vi går från matsalen m.m Vi pratar om olikheter och påvisar allas lika värde. Tillsammans med barnen gjorde vi en kompissol där barnen kom med förslag hur man är en bra kompis.

    

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Mål: Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar och andras problemlösningar

 

Vi kan se att barnen visar ett stort intresse för matematik och uttryck och problemlösningar. De använder det i såväl samtal och lek.

 

 

 

Mål: Utveckla förståelse för naturkunskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska processer

 

 

 

Vi kan se att barnen visar på kunskaper på olika djur och växter i havet. Vi har samlat fakta om valar. Barnen har gjort egna valar och vi har gjort ett eget hav. Vi har riktat in oss på djuren och miljön i sagan om Valdemar.

 

 

 

Mål: Utveckla fanatsi och föreställningsförmåga

 

 

 

Vi kan se att deltagit i dramatiseringen och delvis i leken.

 

 

 

Mål: Utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens oilka kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

 

 

Vi ser att barnen var väl medvetna om hur vi människor påverkar naturen. De vet att man inte skräpar ner både på land och i hav. Vi har gjort expriment för att mer påvisa konkret vad som händer när vi lämnar skräp och plast i naturen.

 

 

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Vi har arbetat mycket med problemlösningar och vi ser att de gillar att klura, fundera och hitta olika lösningar. Att allt inte är färdigt utan att de själva är delaktiga i att hitta lösningar. Matematik blir på så sätt ständigt närvarande i vardagen t.ex. i matsituationer, lek och när de samtalar om närvarokorten. Vi har haft utematte med uppdrag som har varit ett roligt alternativ till att arbeta inomhus. Vi har jämfört och tittat likheter, olikheter och mönster.

 

Vi har använt oss av olika media för att samla fakta t.ex. film och böcker. Vi har haft böcker tillgängliga för att  de själva ska samla fakta och titta i för att väcka intresse. Vi har provat att skapa djur från havet i olika material t.ex. kartong, papper, trolldeg m.m. Livet i havet har varit ett lustfyllt ämne att samla fakta och skapa kring. De stora djuren i havet intresserar barnen och de tycker det är spännande att forska om det. Sagan om Valdemar har varit en spännade utgångpunkt för temaarbetet.

 

Att själva få skapa sin docka var framgångsrikt, barnen var engagerade och tog med sig saker hemifrån. De spelade in en film som de visade för föräldrana på Lucia. Barnen var stolta över sina dockor och film. Vi har skapat lekmiljöer kring djurlivet i havet, med valar, hajar m.m. Barnen har visat intresse ett tag och lekt där men sedan har det avtagit. Vi har provat att flytta miljön till olika ställen men leken har inte fortsatt.

 

Att vi har visat med tydliga och konkreta exempelvad som händer vid nedskäpning ser vi har varit en framgångsfaktor. T.ex. grävde vi ner en päronskrutt och en plastspade för att visa vad som händer med dem efter en tid. Det blev tydligt för barnen att se vad som förmultnade och inte. Barnen kopplade det till sin egen verklighet och det blev konkret för dem. Barn idag är mycket väl medvetna om skräp och sopsortering eftersom många gör det hemma. Med konkreta exempel utvecklar deras förståelse och nyfikenhet till at få veta mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål: Utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

 Barnen är medvetna om hur man är mot varandra och att man ska vara rädd om    sakerna på förskolan.

 

 

 

1.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

När man pratar om vad som händer i verksamhetnen men genom vårt tema, t.ex. att Ture Tumlare är ledsen för hajarna är dumma, är det lättare att ta till sig. Därför är det en framgångsfaktor att använda sig av figurer i temat som barnen känner igen och kan relatera till.

 

Att vi har stuktur och dagliga rutiner på avdelningen har gjort att barnen och vi pedagoger vet hur dagen ser ut. Att vi följer det som vi bestämt men även öppna för barnens förslag. Vi har haft vår aktivitetstavla som stöd för hur barnen fördelar sig på avdelningen och det har skapat ett lugn och barnen kan stanna kvar längre i en lek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lust att lära

Lust att lära

 

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Barnen har varit nyfikna och visat på en lust att lära. De har aktiva, lyhörda och ställt frågor och velat veta mer.

 

 

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Temat om Valdemar har varir en framgångsfaktor på alla områden. Barnen har varit intresserade, nyfikna och velat lära sig mycket. De har reflekterat och ställt frågor och utmanat oss pedagoger att söka fakta. Vi upplever att barnen har haft roligt och att de pratat om vad vi gjort hemma. Det har varit utvecklande för temat att även hemmet har varit delaktigt i temaarbetet.

 

 

 

1.     Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.
Artikel 2 Alla barns lika värde

 

 

 

Vi uppmuntrar alla att komma till tals och är lyhörda inför deras önskemål. Vi pratar ofta om alla är lika värda oavsett tillhörighet.

 

 

 

Artikel 3 Barnets bästa i fokus

 

Vi försöker se till barnets bästa i alla situationer under dagen t.ex. lek, matsituation och aktiviteter.

 

Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling

 

Vi uppmuntrar barns lust att leka och lära. Vi försöker tillgodose de olika förutsättningar som finns hos barnen. Vi ger stöd och vägledning i vardagen.

 

Artikel 12 Barns rätt till delaktighet i beslut

 

Vi uppmanar barnen till delaktighet i den mån det är rilmligt för dem. Det är en process att lära sig att ta beslut och vi ger vägledning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: