Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 9D v 34-38

Skapad 2019-08-30 12:59 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Ekologi och hållbar utveckling

Innehåll

 

Områdesplanering Biologi 9D

 

 

 

Ekologi och

 

hållbar

 

utveckling

 

 

 

Vi ska i detta arbetsområde knyta ihop ekologi med hållbar utveckling.

 

En hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling som tar hänsyn till människor och ekosystem på lång sikt. De senaste hundra åren har människan släppt ut stora mängder växthusgaser och orsakat en global uppvärmning som är snabbare än någonsin. Om vi inte lyckas minska utsläppen och bromsa uppvärmningen kan följderna bli allvarliga.

 

Mycket av det skräp som människan släpper ut i naturen består av små partiklar som gör stor skada. Ett stort problem är all den plast som sprids i naturen och som hamnar i levande varelser. Bekämpningsmedel från jordbruket, avgaser från motorer, och gifter från fabriker är andra utsläpp som också orsakar stora problem för växter, djur och människor.

 

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag. Näringsämnen sprids från land till vattnet vilket ökar mängden växtplankton. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som uppstår på grund av detta. Hur kan vi förhindra att detta fortgår och förvärras än mer?  

 

För att förstå hur allt hänger ihop ska vi repetera cellens uppbyggnad, fotosyntesen, ekosystem och näringskedjor samt prata om växthuseffekten, miljögifter och övergödning.


 

 

Preliminär veckoplanering 9D, Ekologi och hållbar utveckling

 

Vecka

Måndag

Torsdag

sidhänvisning

34

Repetition cellen,

Skillnad djurcell och växtcell

Fotosyntesen (vad behövs, vad bildas?)

Begrepp: fotosyntes, klorofyll

Näringskedja

Näringsväv

Näringspyramid.

Begrepp: producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare

s. 14

s. 231

s. 44-46

s. 162-165

s. 183

 

35

Schemabrytande

Öva inför TEMADAGEN

Källkritik

Övergödning Östersjön

Begrepp: näringsämnen, kväve, fosfor, syrefria bottnar, torsk, algblomning

s. 208-210

36

Östersjön och övergödning sammanfattning.

Träna på att skriva utvecklade resonemang.

 

Växthuseffekten och kolets kretslopp
Begrepp: växthusgas, biobränsle, fossila bränslen, 2-gradersmålet

Växthuseffekten forts.

 

Koldioxidberäkningar

 

 

s. 193-195

s. 196-201

37

Alternativa energikällor, för/nackdelar

https://el.se/artiklar

 

Träna pulstagning

 

 

Fysiologi – planera statiskt/ dynamiskt muskelarbete 30 min

 

Begrepp: statiskt muskelarbete, dynamiskt muskelarbete, vilopuls, arbetspuls

 

Öva inför prov

s. 249

 

38

Prov ekologi och hållbar utveckling

TEMADAG biologi

Ekologi

Fysiologi

 

39 - 46

Moment:

genetik, evolution och bioteknik

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi 7-9

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Samtala och diskutera (K1)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument (K2)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information (K3)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning (K4)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi

E
C
A
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar (K5)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning (K6)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier (K7)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring (K8)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar (K9)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier (K10)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen (K11)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ekosystem, flöden och kretslopp (K12)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling (K13)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse (K14)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: