Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Limpans planering 2019/2020

Skapad 2019-08-30 13:34 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Läsa och berätta! Att väcka lust till litteraturen.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Limpan kommer bestå av 15 stycken barn i åldrarna 1-3. Vi har 8 st barn som följer med från förra terminen och resterande nyinskolningar. Vi lär just nu känna de nya barnen och kommer först jobba med att få hela barngruppen trygga med miljön och i relationerna på förskolan.  Vi värnar för tryggheten för alla barn, de nyinskolade men också för de "gamla barnen" då vi nu har en ny gruppkonstellation och ny miljö.

Framgångsfaktorer som vi tar med oss är att vara lyhörda till barnens behov och intressen, att vara närvarande pedagoger, att jobba i mindre grupper samt vara goda förebilder.

Som tema har vi valt att jobba med berättande, där vi kommer utgå från en bok eller en saga i taget och utifrån den planera aktiviteter som vi kan koppla till läroplansmålen.

Vad gäller valet av läsårets tema tar vi med oss framgångsfaktorerna som vi fick med oss från Läslyftet, tex utformande av inne och utemiljö, barnens nyfikenhet mm. Vi kunde också  se att barnen tog till sig av aktiviteterna som vi valde att göra och barnen blev engagerade och fick ett intresse för litteraturen.

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och bemöta andra och sin omgivning med respekt.


Målet når vi genom att

 • Vara närvarande pedagoger.
 • Samtala med barnen dagligen i alla olika sorters skeenden.
 • Vi som pedagoger är goda förebilder.

Omsorg, utveckling och lärande

 

 

Mål

 1.Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

4. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när..
1. varje barn utvecklar sin förmåga att kontrollera sin kropp och känna sig trygg med den.

2.  varje barn utvecklar sin förmåga att utveckla matematiska begrepp, turtagning,

3. varje barn får  utforska och uppleva.

4.varje barn utvecklas när de får möjlighet att pröva sig fram i den kreativa fantasin med olika material och i olika miljöer.


Målet når vi genom att

1: Att jobba med gymnastik och rörelse. Vi vill väcka lusten och glädjen till att röra på sig. Genom att ha planerade rörelseaktiviteter önskar vi att barnen utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga och intressen för att vara fysiskt aktiva.

2. Jobba med matematiska begrepp i vårt tema och i den dagliga undervisningen som sker.

3. Barnen får uppleva med hela kroppen och med alla sinnen. Vi leker, sjunger, upptäcker och pysslar.

4. Erbjuda barnen olika material att skapa med i olika miljöer inne som ute. Ta med skapandet in i vårt tema

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar  för sina handlingar samt för miljön vi vistas i.


Målet når vi genom att

 • Att vi pedagoger är närvarande och lyhörda.
 • Vi skapar tillfällen i undervisningen där vi samtalar med barnen om hur man tar ansvar för sina handlingar.
 • Vi pedagoger är förebilder och visar på hur vi tillsammans ska värna om vår miljö på förskolan.
 •  

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

.

Normer och värden

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra”

 

 

 

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Vi tänker att det är under process, men både ja och nej. Vi försöker prata om känslor, hur man kan känna sig i olika lägen och få in mycket positiv förstärkning. Att hjälpa varandra vid av och på klädning är ett sätt vi ser detta på. Även när barnen vill hjälpa varandra när de tappat något eller är ledsna. De går då fram och tröstar, klappar.

 

 

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

De framgångsfaktorer som vi sett är att barnen känns lugnare och tryggare då vi har delat upp barnen i mindre grupper. Vi pedagoger upplever att vi hinner med vart och ett barn mer, kan fånga deras intresse och jobba utifrån det. Att vi ger positiv uppmärksamhet förstärker och att vi är närvarande och delaktiga i barnens dag. Att vi pedagoger samtalar med barnen och är goda förebilder.

 

 

 

3.     Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

 

Genom att vara delaktiga och närvarande pedagoger som finns nära barnen och stöttar dem vid konflikt och med hjälp av att visa och prata med barnen om hur vi är en bra kompis försökt förmedla detta och upprepa. Pratat om och kring olika känslor. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sig verbalt och eller med tecken som stöd.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

 

”Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla, och urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

 

”Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

 

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

 

 

-Vi ser att barnen följer med på de olika rörelseaktiviteter vi har på Limpan och tycker att det är roligt. Vi har en gång i veckan haft motorik inplanerat. Vilket barnen uppskattar, de flesta vill fortsätta röra på sig efter aktiviteten är slut. Vi har gjort med bild och rörelse med hjälp av projektorn och även bara med musik och rörelse. Lika uppskattat! Vi har använt oss av hinderbana också, vilket barnen tycker är kul. Barnen har spontant velat ta fram hinderbanan och även velat titta på rörelseprogram!

 

Även här är arbetet under process. Kontinuerligt under dagen, planerat och oplanerat så pratar vi och benämner matematiska termer, räknar tillsammans då vi delar frukt eller antal barn med mera.

 

Vi har vid några tillfällen varit ute i skogen, sen har vi upptäckt djur och natur på vår utegård. Även i våra böcker vi läst så har vi träffat på olika växter och djur och pratat och reflekterat kring det. Under process. Vi har med hjälp av google sökt upplysningar och visat/berättat för barnen.

 

Vi har erbjudit olika material och tekniker i vår skapande undervisning.

 

1.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Att vi i de mindre grupperna kan ta till oss barnens upptäckter och lära oss av varandra.

 

Att vi kunnat ta oss ut i naturen och letat, hittat, undersökt. Att få göra det på riktigt och sedan kompletterat med sökningar på nätet. Att tillsammans med barnen fått uppleva det känns som en bra framgångsfaktor.

 

Vi upplever att både bild och utan bild men med rörelse var lika bra. Men att vi gör det kontinuerligt och ungefär samma aktivitet från gång till gång. Har gjort att barnen som känner osäkerhet har sett och lärt sig innan de provat på.

 

Att vi funnit de spontana tillfällena i vardagen till att undervisa, att vi är närvarande och delaktiga pedagoger. Att vi använder oss av tecken som stöd i vardagen är mycket gynnsamt! Samt att vi försökt att ha sagan som en röd tråd har gjort att barnen är mer intresserade och engagerade. Vi har tillsammans med barnen upptäckt och upplevt olika saker i temat som vi har och byggt vidare därifrån.

 

Barns delaktighet och inflytande

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan”

 

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Detta är under process och vi tycker att barnen lär sig av varandra och av att vi är närvarande pedagoger. Vi samtalar om hur vi ska vara mot varandra och vår närmiljö. Vi ger barnen positiv uppmärksamhet och visar hur vi går tillväga. Vi försöker vara rädda om vår miljö både inne och ute. Vi uppmuntrar barnen att försöka uttrycka sina åsikter och tankar, utifrån sin egen förmåga.

 

 

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

Att vi är närvarande och delaktiga pedagoger som stöttar och visar under dagen. Vi försöker vara lyhörda för barnens sätt att uttrycka sig och uppmuntrar dem att använda sig av tecken som stöd.

 

Förskolans övergripande uppdrag

 

1.     Beskriv kortfattat, ”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet”. Lpfö -18

 

Vi arbetar aktivt och medvetet att bemöta och se varje barns behov och möjligheter. Vi pedagoger är lyhörda, närvarande och delaktiga i barnets vardag, både i leken och i omsorgssituationer. Vi pedagoger framhäver och synliggör varje barns egenskaper och kompetenser.

 

2.     Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.
Artikel 2 Alla barns lika värde

VrVarje dag synliggör vi varje enskilt barn genom att vi tillsammans sjunger om vem som är här. Vi lyssnar på varje barn och är delaktiga i vad de vill berätta, det som de vill förmedla tar vi på största allvar och bekräftar dem i deras sätt att uttrycka sig.
Artikel 3 Barnets bästa i fokus

 

Vi utgår från varje enskilt barns behov samt egen förmåga då vi interagerar med barnen.
Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling

 

Vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig trygga och välkomna till förskolan. Trygghet är grunden för barnets utveckling.
Artikel 12 Barns rätt till delaktighet i beslut

 

Vi uppmuntrar barnen till att uttrycka sina önskningar utifrån sin egen förmåga. I den mån det är möjligt försöker vi tillgodose deras önskningar.

 

 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: