Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter, sägner och legender

Skapad 2019-09-01 18:22 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med temat "myter, sägner och legender" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få lyssna på, läsa och framföra dina egna åsikter om texterna. Vi kommer att bekanta oss med olika vandringssägner och berättelser från den grekiska mytologin. Vi kommer att träna på textanalys, referat och recension. Vi kommer också träna på hur man skriver argumenterande texter, hur man använder sig av lässtrategierna frågor på texten och lära oss mer om miljöbeskrivningar.

Innehåll

Tid

Vecka 34-41

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om den berättande texten. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Konkretiserade mål:

MUNTLIGT BERÄTTANDE:

 • Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter

LYSSNA:

 • Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter

LÄSA:

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter
 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: bildspel
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys.
 • Kunna hitta information och förstå hur den ska användas
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap

SKRIVA:

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: referat
 • skriva texter med tydligt innehåll: recension
 • kunna använda regler för språkriktighet: ordklasser
 • Kunna skriva berättande texter med beskrivningar: miljöbeskrivning

TALA:

 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • diskutera vad en myt, en sägen och en legend är och deras likheter och olikheter
 • arbeta med olika ord och språkliga uttryck som finns i myter, sägner och legender
 • lyssna på olika svenska vandringssägner och myter från den grekiska mytologin
 • diskutera och säga våra egna åsikter om de olika berättelserna
 • samtala och fundera över vilka budskap berättelserna har
 • läsa olika sägner och myter
 • bearbeta textens innehåll genom att göra ett bildspel
 • träna på att använda sig av lässtrategin: Frågor på texten
 • träna på att analysera texterna genom att formulera egna tankar om textens innehåll: textanalys
 • lära oss om hur man skriver texttypen referat
 • lära oss om hur man skriver texttypen recension
 • träna på att skriva egna referat och recensioner
 • arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb
 • utveckla vårt skrivande genom att läsa, analysera och skriva miljöbeskrivningar
 • presentera en bok som vi läst muntligt för hel- eller halvklass
 • träna sig på att söka och hitta information på internet
 • diskutera och jämföra olika källor och hur tillförlitliga dessa är: både böcker och digitala sidor
 • lära oss den argumenterande texten
 • skriva olika argumenterande texter
 • våga att muntligt framföra ett påstående och egna argument
 • träna på enkla stavningsregler med franska låneord

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal om texter och deras betydelse
 • säga din egen åsikt
 • fundera över vad texterna betyder: textanalys
 • läsa berättelser med flyt
 • kunna förstå innehållet och budskapet i de texter du läser
 • skriva en argumenterande text med anpassning till hur en argumenterande text ska skrivas
 • skriva ett referat och en recension med anpassning till hur dessa texttyper ska skrivas
 • använda dig av olika strategier för att förstå det du läser som förförståelse, läsförståelse och frågor på texten
 • skriva text så att innehållet blir begripligt och med språklig variation (miljöbeskrivningar)
 • använda språkliga strukturer (stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)
 • känna till några kända myter och sägner
 • vara källkritisk när du söker information från olika källor
 • berätta om en bok du läst med en tydlig inledning, innehåll och avslutning

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång och du gör en skriftlig utvärdering i slutet av kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: