👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialpedagogik 1, Studieenhet 3

Skapad 2019-09-02 08:10 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Specialpedagogik
I denna studieenhet beskrivs ett flertal olika funktionsnedsättningar. Här beskrivs också några konsekvenser som dessa funktionsnedsättningar kan få. För att kunna genomföra specialpedagogiska aktiviteter måste man känna till lite om funktionsnedsättningar och de konsekvenser de kan få för den enskilde. Det kan handla om både medfödda funktionsnedsättningar och sådana som är förvärvade senare i livet.

Innehåll

Studieenhet 3

Kapitel 3

Efter denna studieenhet ska du kunna:

- Redogöra för de vanligaste typerna av funktionsnedsättning och vilka orsaker dessa kan ha.

- Hur man ställer en så korrekt diagnos som möjligt.

- Vilka konsekvenser funktionsnedsättning kan innebära för den enskilde.

- Vad diagnosmanualer innebär.

 

Upplägg Studieenhet 3:

Redovisning muntligt. Läs vidare om detta under Uppgift.

 

 Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1, Sonja Svensson Höstfält. 2017. Sanoma Utbildning.

Valfritt referensmaterial. OBS! Skall alltid anges vid inlämning av uppgifter.

Uppgifter

  • Redovisning Studieenhet 3 4/2

Matriser

Spc
Specialpedagogik 1, Studieenhet 3

Specialpedagogik 1, 100 p. Kurskod: SPE01

Ämne, Specialpedagogik Kurser i ämnet; Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 2, 100 poäng Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera och värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Syfte
Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Syfte
Ny aspekt