Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min värld

Skapad 2019-09-02 08:48 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Inom detta temaarbete kommer vi att fylla verksamhetsåret med projekt och aktiviteter inom området HÅLLBARHET.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi vill ge barnen förutsättningar att vara nyfikna, våga prova sig fram, utmana sig själva, visa empati och respekt, förstå samhällets demokratiska värdegrund, förstå att olikheter är en tillgång, stärka barnen i att känna igen, förstå och hantera sin känslor.  

SYFTE OCH MÅL

Vi kommer att arbeta med Lpfö-18 grundläggande värden.

*förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

*Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

*Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Pedagogernas syfte är att ge barnen förutsättningar att hantera de situationer de kommer att möta genom livet.

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?

Vi tillrättalägger en miljö som förhoppningsvis inspirerar barnen att upptäcka och utmanas i. Exempelvis ett "resecenter", natur och teknikhörna etc.
Hur och när gör vi detta?

Planeringen kommer att följa ett årshjul som utgår från den övergripande verksamhetens årshjul samt årstider och traditioner.


Vilka ska vara med?

Alla barn i gruppen kommer att delta men vi kommer att dela gruppen efter ålder, intresse och utveckling.


Ansvarsfördelning för personalen?

förskollärarna i gruppen planerar aktiviteterna men samtliga pedagoger i gruppen genomför.


Hur och när får barnen inflytande i temat

Vi avvaktar och ser vilken respons vi får från barnen.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar i unikum. Både i barnens  individuella lärloggar samt lärlogg på gruppnivå. Vi kommer även att sätta upp dokumentation på väggarna för oss alla att samtala om.


Vad dokumenterar vi?

Barns lärande samt gruppens utveckling.

 

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. Pågående! Både individuellt och i arbetslaget.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: