👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksmarta barn

Skapad 2019-09-02 10:22 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Mål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,” 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,” Uppnåendekriterier för strävansmålet:

Vi vill att barnen ska lära sig samarbeta, och att kunna leka fler tillsammans. Med detta menar vi att ta hänsyn till barn som inte är deltagande i leken men gärna vill vara med. 


Frågeställning utifrån strävansmålet:
Hur bjuder vi in till en lek?


Nuläge:
September 2019

Barnen visar stort intresse för rollekar. Och vi kan se att barnen behöver stöttning i att släppa in varandra i leken och att det går att leka fler än två åt gången.  
Metoder för att nå målet:
Vi kommer att utgå från tre kärnämneför att uppnå detta målet. Den första är Självbild – att veta vem man är och vad man kanvi kommer att börja arbeta mycket med jaget (att förstå sig själv) för att utveckla en förståelse för andra. Det andra kärnämnet är Kommunikation – att förstå och göra sig förstådd, där vi tänker att vi vill utmana i deras kommunikation med varandra i leken. Den sista vi utgår ifrån är Exekutiva funktioner – att planera, organisera och utföra handlingar, där vi vill utmana barnen i att ta initiativ till att ”regissera” andra barn i leken eller en aktivitet.   


Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:
Att introducera variation - Barnen ska få leka i olika konstellationer.


Lärandesituationens inramning - Vi kommer att skapa situationer där barnen ges möjlighet till fri lek. Vi kommer även organisera leken där vi styr vem och vad som leks.

Samordning av perspektiv - Genom samtal och reflektion tillsammans med barnen, vilka lekregler som finns och hur man är mot varandra.

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer att använda oss av ett expansivt språk för att utöka barnens ordförråd. Vi kopplar ihop undervisningstillfällena med vardag och tvärtom. 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi kommer att vara delaktiga i barnens lek till viss del, vi kommer även att observera för vad barnen behöver i stöttning och utmaning.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation.

Mönster görs synliga - Vi synliggör olika lekar och lekkonstellationer samt hur leken är uppbyggd.