Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Skogen Grön Hösten -19

Skapad 2019-09-02 13:12 i Örebro gemensamt Valpebo/Kottebo Dibber Sverige AB
Skogen Grön är en mobil avdelning som bedriver verksamheten ute med bussen varannan vecka och inne på förskolan varannan vecka. Vi är 15 barn och 2 pedagoger. Vi arbetar utifrån projekt och höstterminen 2016 heter projektet: Vår skog. Vi arbetar också med Qvintus och Drömmen om det goda. De arbetsmetoderna stöttar oss i avslappning, socialt samarbete, närhet, omsorg om varandra, värdegrundsfrågor och hälsa.
Förskola
Gruppen består av femton barn som är födda 2014 och 2015 fördelade på två pedagoger; Camilla & My som båda är examinerade barnskötare, Camilla kör även bussen. Vi arbetar projektinriktat och vår tanke är att hålla varje projekt/tema levande under årets gång. Då vi arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet är det också det som styr verksamheten och dess innehåll. Vår tanke är att vi kommer att samarbeta tillsammans med Skogen Blå. Denna termin kommer väl lägga fokus på vårt värdegrundsarbete. Materialet kommer utgå från våra Lärvänner, med Hjärtrud som huvudkaraktär. Arbetet är uppbyggt för att uppfylla målen i läroplanen.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet  

Vårt dagliga arbete består i värdegrundsfrågor och förhållningssätt. Vi arbetar ständigt med att stärka individen och betydelsen av varje enskilt barn. Vi poängterar vikten av att vara olika och lyfter fram styrkor och kvalitéer hos det enskilda barnet. För oss inom förskoleverksamhet lägger vi extra vikt för att främja det sociala samspelet och gruppkänslan. Vi jobbar bland annat med; hur man är en bra kompis, tryggheten, viljan av att hjälpa och stötta varandra. Eftersom gruppen är ny för oss och delvis för varandra kommer vi att lägga stort fokus på trygghet, samarbete, glädje, och nyfikenhet för att sträva efter en god gruppsammansättning.

Vi arbetar aktivt med;

*Barnkonventionen. Varje barns rättigheter och individens vetskap om dessa. Då barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020 läggs mycket fokus kring arbetet med innehållet.  

*Barns integritet. Vi kommer jobba för att skapa ett klimat där omgivningen respekterar individens rätt till att säga Nej. För oss på Skogen innebär integritet att varje individ äger rätten till sin egen kropp, sina känslor och sina tankar.

*Demokrati och delaktighet. Barnen ges möjlighet till att aktivt delta och rösta kring verksamhetens innehåll, både bussveckor och inneveckor. 

Rutiner

Vi anser att bemötande av barn och föräldrar är väldigt viktigt. Alla ska känna sig välkomna och föräldrar ska få information om vad deras barn har varit med om under dagen. 

Varje måndag mellan 16:15-18:00 har Skogens pedagoger avdelningsplanering, vilket innebär att barnen som tillhör Skogen är tillsammans med övriga huset. På fredagar jämna veckor har pedagogerna på Skogen Grön reflektionstiden 9:15-10:15, vilket innebär att barnen är ute med övriga huset.

Mellan 6.30-7.15 är det gemensam frukost med regnbågen. Skogen delar upp sig i respektive grupp, blå och grön ca 8.30. Bussgruppen förbereder sig för avfärd.

Tider under dagen;

6.15 Förskolan öppnar

6.30-7.15 Frukost på Skogen

7.30 Frukosten ska vara avslutad och Regnbågen åter till sin avdelning.

ca 9.00 Samling/frukt

ca 9.30 Planerad verksamhet

11.00 Lunch

Läsvila i ca. 20 min./lugn lek

Inne/utelek

14.00 Mellanmål

15.00 Bussen anländer (fredagar ca 14.00) – Gemensam fri lek/aktivitet

16.30 Sammanslagning Skogen och Regnbågen + fruktstund

16.40 Sammanslagning på Elden

17.30 Förskolan stänger på avdelning Elden

 

Den veckan vi är ute med bussen följer vi den mobila förskolans rutiner.

Buss vecka

Vårt projekt kommer att följa som en röd tråd genom hela veckan. Vi kommer att jobba med projektet minst 1dag/veckan. Bussen kommer att rulla mellan 09:00-15:00 varje dag. Övrig tid är vi på förskolan.

Måndag: Uppstart på veckan. Vår tanke är att åka till vår hemvist i Karlslund

Tisdag: Vi utforskar andra mål kring vår närmiljö.

 Onsdag: Vi utforskar andra mål kring vår närmiljö.

 Torsdag: Vi utforskar andra mål kring vår närmiljö.

 Fredag: Valfritt mål, barnen är med och väljer.

Se UNIKUM och våra veckobrev.

Förhållningssätt

Vi tror på barnen och deras förmågor, därför ger vi barnen ansvar att hålla ordning, att hjälpa varandra, tro på sin egen förmåga, få med sig rätt grejer. Vi försöker rusta barnen och göra dem självständiga inför både skolstart och framtiden. Vi stöttar och ger dem tid för olika uppgifter. Tex. maten, kläder och städning. Vi finns med och hjälper barnen att klara av sin uppgift och slutföra den uppgiften. Vi ger dem ofta frågan -hur kan du göra då? -för att ge barnen tro på sin egna förmåga och att de ska bli lösningsfokuserade.

En viktig del i vårt arbete är att stötta barnen till att var rädd om sin omgivning, att samtala i behaglig samtalston, lyssna på kompisarna och visa hänsyn.
Vid måltiderna vill vi skapa trevliga samtalsstunder, våga prova maten, lära sig att ta lagom mycket mat till sig och att skicka vidare.

I leken både inne- och ute vill vi vara närvarande pedagoger, vägleda barnen in i leken med kompisarna och lyssna av barnens lek. Vi kan gå in och inspirera barnen i leken, erbjuda material, rum i rummen mm.

Vi samtalar med barnen med respekt och lyssnar in deras önskningar och behov.

Vi erbjuder och inspirerar pedagogiska material på avdelningen, på gården och med bussen.

 

Barns inflytande

Vår intention är att lyssna till alla barn och vara lyhörda inför deras önskan. Pedagogerna sätter grunden och tillsammans med barnen formar vi verksamheten genom att:

  • intressera sig för barnens tankar och intressen
  • aktivt iakttar vad barnen gör i leken
  • lyssnar och ställer utvecklande frågor  
  • skapa aktiviteter utifrån barnen
  • tillför lockande material, både av återvinning och av nyproduktion
  • vårt arbete grundar sig i läroplanens styrdokument. Vårt främsta fokus är att arbeta med det sociala samspelet. Att lyssna in och respektera varandras lik -och olikheter. Vi pedagoger skapar situationer där vi aktivt kan arbeta kring detta. Ex, samling och i aktiviteter.

 

Utveckling och lärande

Vårt arbete grundar sig på barnens intressen och nyfikenhet, därefter införskaffar vi det material som behövs och besöker de platser som inspirerar. Vår fantastiska möjlighet med bussen gör att barnen får uppleva med alla sina sinnen och vi har hittat en perfekt balans mellan bussverksamheten och inomhusverksamheten. Vår verksamhet grundar sig alltid utifrån läroplanens alla mål.

Vi skapar en separat planering för våra projekt -vilket ni kommer kunna ta del av via UNIKUM.

Inre och yttre miljön

Det mesta material ska vara lättåtkomligt och i barnens nivå. Vi eftersträvar att så mycket som möjligt av förskolans material ska vara synligt och lockande till lek och kreativitet. 

Vår ambition är att utveckla och förnya materialet ute på gården, så att den inspirerar till lek och framförallt grovmotoriska aktiviteter. Ex. hinderbanor, vattenbanor, måla/rita, sociala lekar, olika slags fordon med mera. 

Vi har föränderlig miljö och erbjuder barnen olika material, miljöer utifrån barnens behov, utvecklingsbehov, lärande situationer, utifrån årstider och högtider tex. jul.

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vi vill att föräldrar är delaktiga i vår verksamhet och med barnen. Vi bjuder in föräldrarna att se verksamheten och deras barns utveckling och dagliga upplevelser genom unikum, föräldramöten, föräldraråd och individuella samtal. 

Vi önskar en öppen dialog tex vid hämtning och lämning, vi återkopplar på sms om det är något under dagen.

Vi kommer att erbjuda föräldrarna att hälsa på oss en dag under en bussvecka per läsår. Detta för att erbjuda föräldrarna att se bussverksamheten i verkligheten tillsamans med sitt barn.   

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi dokumenterar på unikum och genom samtal, enskilt och i grupp och på utvecklingssamtalet.
Vi utvärderar vårt arbete under terminens gång och i slutet av varje termin. Vi utvärderar och reflekterar tillsammans med vår förskolechef, kollegor och barnen.
Vi tycker att barnens tankar och åsikter är viktiga och utvärderar mycket av barnens tankar, ord och reflektioner. Det syns genom projektarbete och verksamhetens dokumentationer.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: