👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om jag var ett fordon

Skapad 2019-09-02 14:19 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Vi arbetar med boken "Tänk om jag var ett fordon" .

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Om jag var ett fordon

Tidsperiod: Höstterminen 2019

Förskolans namn: Stömne fsk

Grupp:Bråkmakargatan

Barnens ålder:1-4

År och datum::2019 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Arbetar utifrån boken "Om jag var ett fordon". Tanken är att bearbeta varje sida, vi använder både text och bild. Vi vill se vad bilden i boken kan inspirera till i lek och skapande. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Språk, värdegrund, matematik, teknik, naturkunskapVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Grupptillhörighet, Nya begrepp, Fantasi, Nyfikenhet, Skapa mönster,Utföra enkla experiment samt uppleva årstiderna i naturen. Estetiska lärprocesser (dans, drama och skapande)  

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi arbetar med en sida i taget. "Jag" (figuren i boken) får följa med och har en dialog med barnen inför varje ny sida. Barnens intresse styr riktningen men vi har en plan i grunden. 

Via leken, samlingar i små grupper, sång, rim och ramsor, dramatiseringar och experiment.

Vi gör dokumentationer för att möta barnens behov och följa deras utveckling.

Förskollärare ansvarig för planering och utvärdering

Arbetslaget ansvarig för utförande av projektet.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Bilddokumentationer , Unikum, kommunens trestegs dokument 

Planeringen upprättad av:L, C , N

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18