Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2019-09-02 14:48 i Drottningdals skola Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
I vårt arbete i svenska kommer vi att arbeta för att du ska få träna din förmåga att läsa, skriva, lyssna och tala.

Innehåll

Skriva

Vi kommer att träna på att skriva olika slags texter så som berättande texter och faktatexter. Vi kommer prata om vad som är texttypiskt för sådana texter och träna på att:

 • skriva rubrik, inledning och avslutning,
 • hålla sig till ämnet när man skriver,
 • skriva i kronologisk ordning,
 • skriva med varierande tidsord,
 • dela upp sin text i stycken,
 • skriva med verben i preteritum.

Läsa

Vi kommer att träna på att läsa olika slags texter så som skönlitterär text, faktatext, reportage, insändare, dikt, saga och instruktion. Vi kommer att träna på att:

 • urskilja de olika texternas struktur,
 • förutspå textens handling,
 • reda ut oklarheter i texten,
 • ställa frågor till texten,
 • sammanfatta huvuddragen i det vi läst.

Tala/Lyssna

Vi kommer att träna på att tala i olika sammanhang. Dels genom diskussion i par/grupp om ett givet ämne, dels att redovisa inför en liten/större grupp. Vi kommer att träna på att:

 • lyssna och diskutera (genom att lyssna på en berättelse och diskutera utifrån frågeställningar till berättelsen),
 • återberätta i kronologisk ordning,
 • hålla sig till ämnet,
 • använda varierande tidsord,
 • tala tydligt.

Språklära

Vi kommer att arbeta med:

 • alfabetet,
 • meningsbyggnad
 • stavning (Ng-ljud, m-ljud, j-ljud, tj-ljud, sj-ljud, å-ljud)
 • Ordkunskap 
 • Ordklasser
 • Språkbruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och avslut.
Du skriver olika slags texter med en början, handling och avslut där du till viss del varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter med ett tydligt innehåll; början, handling och avslut där du varierar ditt språk.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativt god säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du förbereder och genomför enkla redogörelser där du anpassar språket till viss del till mottagaren.
Du förbereder och genomför redogörelser där du anpassar språket relativt väl till olika mottagare.
Du förbereder och genomför väl förberedda redogörelser där du anpassar ditt språk till mottagaren.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och flyt.
Du läser olika slags texter med inlevelse och mycket gott flyt.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kan tolka och föra enkla resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra välutvecklade resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Källkritik
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Du söker, väljer ut och sammanställler information och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för välutvecklade resonemang.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har relativt god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för ordklasser.
Du visar att du har relativt god förståelse för ordklasser.
Du visar att du har god förståelse för ordklasser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: