Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen åk 6

Skapad 2019-09-02 16:48 i Kareby skola Kungälv
Mål och bedömning för Matteborgen 6A.
Grundskola 6 Matematik
Matematik höstterminen åk 6.

Innehåll

Mål vi arbetar mot:

Kapitel 1 Decimaltal

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Kapitel 2 Procent och sannolikhet

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting ät
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Kapitel 3 Geometri

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2.
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper 
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt. 

Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått 

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten, typvärde, median och medelvärde

Kapitel 5 Algebra

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer arbeta och lära oss matematik på olika sätt t.ex genom grupparbete, genomgångar, räkning i boken, diskussioner, laborativa material och spel. Vi har regelbundet genomgångar av nytt kapitel och nya moment. 

Visa lärande

Du visar vad du har lärt dig genom att arbeta med kapiteldiagnosen samt sammanfattande avslutningsuppgifter. Tänk på att redovisa din uträkningar tydligt genom att skriva fakta, frågor, uträkningar och svar. Rita gärna en bild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Vi bedömer även din förmåga att arbeta med problemlösning, resonemang  och kommunikation under grupparbeten med problemlösning. Då lyssnar vi på ert samtal, hur ni kan förklara era tankesätt för varandra och hur ni kommer fram till era lösningar.

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

- I elevernas räknehäften och diagnoshäften

- Med diagnoser och prov

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat arbetsområde. Efter kapitel 1-2 kommer du att få ett prov och likaså efter kapitel 3-5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: