Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids: Checklista och planeringsmall

Skapad 2019-09-02 18:21 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
En checklista på syfte och punkter i det centrala innehållet. Längst ner är en mall som skulle kunna användas för planering av aktiviteter. Jag har detta i ett worddokument och skickar gärna filen. Där är det även faktiska checklistor.

Innehåll

FRITIDSHEM

 

Syfte utifrån det centrala innehållet för fritidshem:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer. Till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Normer och regler i elevernas vardag. Till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 •  Livsstilens betydelse för hälsan. Till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. 

 


 

Aktivitet:

Genomförande

Material

Var

Varför

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Natur och samhälle

Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: