Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi åk 7 Gamma HT19 - Liv

Skapad 2019-09-02 19:32 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering med matris kring celler, bakterier och virus. Samt fotosyntes och cellandning
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vår kunskap utvecklas hela tiden utifrån forskarnas nya upptäckter. Än så länge känner vi bara till en planet där det finns liv, Jorden. Tack vare solen så har vi ljus och lagom temperatur som tillsammans med en mångfald av miljöer och ämnen så har vi en biologisk mångfald som ständigt utvecklas. I det här området ska vi läsa om det biologiska livet på Jorden.

Innehåll

Konkretiserade mål

I detta området får du lära dig:

 • formulera vad som är typiskt för alla levande organismer
 • beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • redogöra för begreppet art och artbildning
 • beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
 • använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågor i samhället
 • sambandet mellan solenergi och kemisk energi, samt deras roll i fotosyntes och förbränning
 • föra resonemang om ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning och pollinering
 • formulera skillnaden mellan sporväxter och fröväxter i ord och bild
 • beskriva begrepp som pollinering, befruktning och fröbildning
 • föra diskussioner kring hur vi utnyttjar växter i vårt moderna samhälle
 • beskriva samspelet mellan svampar och andra organismer i ord och bild
 • hur massutdöenden gav upphov till nya livsformer, bland annat däggdjuren
 • förstå hur djuren utvecklats från enkla till mer komplicerade former, och från vattenliv till landliv
 • fundera över vad olika beteenden hos djur har för betydelse
 • beskriva människans utveckling utifrån biologiska teorier
 • göra evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • förstå och delta i aktuella biologiska samhällsdiskussioner, exempelvis kring jakt

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och laborationer. Vid några tillfällen blir det läxa.
Området avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi åk7

Förmågan att använda biologins begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information och skapa texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: