Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP matematik & måltidspedagogik

Skapad 2019-09-03 10:38 i Karlsro förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Matematikprojektet startades upp höstterminen 2019 och ska fortsätta fram till vårterminens slut 2020.

Innehåll

 

Utvecklingsområden

(från föregående SKA-arbete- vad ska bevaras? vad ska utvecklas? Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov. Utifrån skattning av målbilder för språk och kommunikation och målbilder för matematik- vad ska bevaras? vad behöver utvecklas? Utifrån plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling- vad ska bevaras? vad behöver utvecklas?

Se över utvärdering från förra årets GPP!

Syfte/Mål

Syfte svarar på frågorna:

 Varför ska vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll?

Utifrån resultatet som vi fick från vår vårdnadshavarenkät visade det sig att vårdnadshavarna har liten kunskap om hur vi arbetar med matematik i verksamheten. Vi valde därför detta utvecklingsområde och där vi genom vårt projekt tillsammans med barnen med fokus på matematik kan synliggöra för vår matematikundervisning. Vi behöver lyfta fram matematiken i det vardagliga arbetet med barnen inom måltidspedagogiken och bli bättre på att dokumentera och tydliggöra detta ytterligare.

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska dem olika geometriska figurerna på ett lekfullt sätt och där dem utifrån sin kunskap kan se matematiken i vardagen. Vi vill även skapa möjlighet för barnen att få en förståelse för hur man kan identifiera dem olika geometriska former. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att uppleva gemenskap med barn från olika avdelningar i den matematiska undervisningen.

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp och vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

 • Tvådimensionella figurer (ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, romb)
 • Tredimensionella figurer
 • Resonera matematiskt (t.ex jämförelse, sortering, klassificering, problemställningar)   
 • Att kunna hjälpa andra och ta emot hjälp från andra.

Riktlinjer i läroplanen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning, tid och förändring.

 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans (Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby) - Denna bok använder vi oss av i vårt arbete med dokumentation, reflektion och analys.

Att lära in matematik ute 2 - K Molander, M Wejdmark, M Bucht, R Lättman-Masch

Så mattefrö - Britt-Marie Andersson, Susanne Kowalski

Teknik & matematik i förskolan och förskoleklass - temaserie från tidningen Förskolan.

Planera och genomföra

Hur gör vi/ hur undervisar vi? Hur arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta - barnen är delaktiga i undervisningens alla moment, från förberedelse till slutreflektioner. Vi ser oss själva som medforskare i barnens lärande och utveckling.
 • Barns inflytande - vi är lyhörda för vad barnen uttrycker och vi dokumenterar barnens lärande och utveckling och utifrån detta synliggörs barnens intresse och nyfikenhet vilket vi sedan planerar fortsatt undervisning från.
 • Vårdnadshavares involvering
 • Tillgängliga lärmiljöer - förskolans lärmiljöer ska inspirera till matematiskt utforskande genom tillgängligt material för barn i alla åldrar. Vi har beställt in nytt material för att skapa goda förutsättningar för barnen att utforska matematik utanför undervisningssituationerna. 
 • Att förstå och göra sig förstådd - praktisk undervisning med stort fokus på barnens delaktighet. Vi ställer frågor, hypoteser och låter barnen komma med egna problemlösningar som dem får prova. 
 • Att lära tillsammans och av varandra - Undervisningen sker både i helgrupp men flertalet gånger i mindre konstellationer. Det är viktigt att barn i olika åldrar och med olika förkunskaper får lära med och av varandra. Genom att dela upp barnen i mindre grupper skapas förutsättningar för att alla barn ska få komma till tals och där diskussioner kan ske mellan barnen. 
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer
 • Olika gruppkonstellationer
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
 • Dialog och produktiva frågor

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: