Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg

Skapad 2019-09-03 13:19 i Frejaparkens förskola Svedala
Vi kommer arbeta med Alfons som huvudkaraktär för vårat tema. Vi kommer genom Alfons, Milla, Mållgan och Pappan arbeta mot de läroplansmål som vi valt att fokusera på i höst. Karaktärerna kommer bland annat komma med olika matematik- och språkuppdrag via QR-koder.
Förskola
Vi kommer under året kommer vi att arbeta med naturvetenskap och teknik samt värdegrund och allas lika värde. Vi kommer arbeta med Alfons som huvudkaraktär för vårat tema. Vi kommer genom Alfons arbeta mot de läroplansmål som vi valt att fokusera på i höst. Karaktärerna kommer bland annat komma med olika värdegrundsuppdrag.

Innehåll

Planering Ht 2019

Mål (Lpfö)

 Normer och värden

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen"

"förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler",

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- samtala om situationer från ett annat perspektiv, tex med rollspel och teater och utforskande i leken både den fria och organiserade leken.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 Hur visar barnen omsorg till varandra i leken?

Kriterier för strävansmålet 

 fördjupar oss i olika Alfons sagor med fokus känslor och kompisrelationer.

- skapa aktuella rollspelssituationer i våra gruppaktiviteter och samtala kring dessa för att ge barnen ett övergripande perspektiv på tex händelser och konflikter som uppstår eller uppstått i vardagen  
- uppmärksamma god kamratskap i både vardag och aktiviteter 

 

Nuläge : 

Vi ser nu i början av terminen att barnen håller på att upptäcka sina nya roller i barngruppen och därmed sitt identitetsskapande. Barnen leker ofta rollekar, konstruktionslekar och stor del av barngruppen tillbringar mycket tid i byggrummet. Vi har observerat att det då ibland uppstår konflikter kring leken och barnen har inte alltid så lätt att släppa in varandra i leken. Vi kommer därför att utgå ifrån frågeställningen: hur visar visar barnen omsorg till varandra. Vi kommer ha ett större fokus på leken i vårt arbete med värdegrunden för att skapa goda kompisrelationer.

 

 

Metoder för att nå målet: 

 Vi har en barngrupp med 25 femåringar. Vi valde tema Alfons Åberg eftersom att vi ser ett behov av att arbeta med kompisrelationer i vår barngrupp vilket flera av Alfonsböckerna tar upp. 

Barnen är indelade i två undervisningsgrupper för att skapa en bättre studie ro. Vi vill arbeta i mindre grupper eftersom att vi vill ge alla barn goda möjligheter till att få göra sin röst hörd och känna trygghet till att uttrycka sig tillsammans med andra.  Vi kommer att utgå ifrån utvecklingspedagogiska perspektivet då vi kommer vara lyhörda och förändra och anpassa vår undervisning efter barnens visade behov och intresse. 

Förhållningssätt och kunskapssyn
Vi ser vikten av ett utforskande arbetssätt där vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och ett lärande genom samspel och reflektioner. Verksamheten ska bygga på glädje, nyfikenhet och lust till att lära tillsammans. Eftersom barnen är indelade i mindre grupper kan vi arbeta med olika projekt beroende på barnens intressen men ändå kopplat till det gemensamma temat. 

Lekmiljö
På Tor är lekmiljön en stor del av verksamheten. Miljön ska vara inbjudande och utmanande för barnen till att leka och lära i och känna trygghet i. Vi har en anpassad miljö för barngruppens behov och intressen med möjligheter till att blanda och utforska med olika material. Miljön ska inbjuda till utforskande och lek där materialen ska vara tillgängligt. Detta för att barnen ska stimuleras i att känna sig självständiga och kunna påverka sin egen vardag. Miljön är även medvetet planerad för att stimulera barnen i deras matematik- och identitetkutveckling.    

Temats grundstruktur och arbetssätt
Temat har en planerad grundstruktur som bygger på t värdegrunden med fokus på samspel. Utifrån detta anpassar vi sedan aktiviteterna efter gruppernas intressen och behov. För att göra undervinningen inbjudande och spännande kommer Alfrons med uppdrag   (Alfons tycker det är viktigt att man är en bra kompis). Utifrån barnens intresse kommer vi arbeta med olika projekt kopplat till temats grundstruktur.

Vi kommer ha planerade undervisning varje tisdag, onsdag och torsdag. 

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi kommer att fördjupa oss i dem olika känslorna för att skapa en fördjupad förståelse kring känslor. Vi kommer att undervisa på ett varierat sätt för att befästa kunskapen och fånga alla barn. 

Inramning - Vi vill utmana barnens kunnande kring känslor genom att använda oss av drama, kroppsspråk, rollspel, fantasi och fakta.

 Mönster görs synliga - Genom att använda oss av samma struktur kring våra undervisningar görs mönster synliga.

 Samordning av perspektiv - Vi är lyhörda kring barnens tankar om Alfons böckerna. Tillsammans möt vi och får förståelse för varandras upplevelser samt känslor.

Från lokalt till expansivt språk -  Vi fördjupar deras kunskaper med fokus på känslor. 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi kommer att vara lyhörda pedagoger med fokus på kompisrelationer. Genom att utmana barnen i att uttrycka sina känslor i samspel med varandra.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i det området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare lektionstillfällen för att sätta ord på och belysa vad de gjort och lärt sig. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: