Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 19/20

Skapad 2019-09-03 13:21 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi fortsätter arbetet enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna skriver sina egna texter på dator och i-pads. Texterna ligger sedan till grund för varje elevs fortsatta inlärning i svenska. Vi arbetar också med lässtrategier för att främja läsförståelsen.
Grundskola 2 Svenska
Vi fortsätter med arbetet att skriva sig till läsning. Eleverna skriver ibland tillsammans med en kamrat för att utveckla kommunikation och innehållet i skrivandet men nu i tvåan skriver många av eleverna ofta var och en för sig. Arbetet med "En läsande klass" löper som en röd tråd genom arbetet i svenska med fokus på läsförståelse.

Innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Undervisning

Under läsåret arbetar eleverna med läsinlärningen på sin individuella nivå. 
Eleverna skriver egna texter på dator eller i-pad. I år börjar vi också att träna på att skriva texter med penna och att forma bokstäverna på rätt sätt.

Vi arbetar med meningsbyggnad, enkla stavningsregler och tränar på hur vanligt förekommande ord stavas och ser ut. 
Varannan vecka besöker åk 2-3 biblioteket och lånar böcker att läsa både hemma och i skolan. Varje morgon läser eleverna i sin lånade bok. Varje elev får hjälp vid valet av bok så att läsningen blir så utvecklande som möjligt. 
Nästan varje dag lyssnar eleverna till högläsning och de tränas i att aktivt lyssna och att återberätta vad texten handlar om. 

Vi arbetar regelbundet med läsfixarna (lässtrategier) ur arbetsmaterialet "En läsande klass", där fokus ligger på läsförståelse. 

Alla elever i klassen har samma läsebok, Resan till skatten, och vi arbetar gemensamt med kapitlen som också skickas hem i läxa varje vecka. Läsläxan varieras med extra böcker att läsa för de elever som behöver mer utmaning i läsandet. En skrivuppgift skickas också hem i samband med läsläxan. Uppgifterna följs alltid upp varje vecka i skolan. 

I samlingar läggs stor vikt på att lyssna på den som pratar, begära ordet på rätt sätt, ställa frågor och att ge respons på rätt sätt. 

I svenska bedöms hur du utvecklar din förmåga att:


- skriva enkla texter på dator, i-pad och med penna.
- hantera stor bokstav och punkt i egna texter.  
- läsa elevnära och bekanta texter 
- förstå och berätta om vad du har läst
- berätta om något du har gjort eller varit med om så att andra förstår vad du menar
- lyssna på andra och delta i samtal, både i större och mindre grupp 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: