Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A

Skapad 2019-09-03 13:25 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer under höstterminen att arbeta med Koll på matematik 4A. Eleverna kommer att arbeta med: - Taluppfattning och problemlösning - Geometriska objekt, längd och omkrets - Addition och subtraktion - Multiplikation och division - Almanackan, klockan och tidsskillnad

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om…

Mål för kapitel 1: 

 • positionssystemet inom talområdet 0-10 000.
 • additions- och subtraktionstabellerna.
 • att storleksordna tal.
 • olika problemlösningsmetoder.

Mål för kapitel 2: 

 • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.
 • att jämföra, uppskatta och mäta längd.
 • att omvandla längdenheter.
 • att mäta och beräkna omkrets.

Mål för kapitel 3:

 • olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000.
 • olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000.
 • samband mellan addition och subtraktion.

Mål för kapitel 4:

 • multiplikations- och divisionstabellerna.
 • att multiplicera och dividera med 10 och 100.
 • samband mellan multiplikation och division.

Mål för kapitel 5:

 • hur du avläser och skriver datum.
 • att jämföra, uppskatta och mäta tid.
 • att omvandla tidsenheter.
 • hur du avläser och skriver klockslag.
 • att beräkna tidsskillnad.
 •  

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med detta genom att...

Arbeta med de olika kapitlen i böckerna, i olika ordning eftersom det ibland påverkas av ämnesövergripande arbeten. Vi kommer även arbeta med problemlösning i grupp samt hålla genomgångar och se olika instruerande filmklipp.

Uppgifter

 • Diagnos kapitel 4

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik åk 4 - 6

Syfte

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
Kunna dela upp helhet i halvor, fjärdedelar och tredjedelar och veta att helhetens olika uppdelningar ska vara lika stora
Dela upp en helhet i mindre delar. T.ex. åttondelar och tiondelar.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Ma  4-6
Kunna positionssystemet med heltal.
Kunna positionssystemet med heltal och tal i decimalform.
Kunna vårt positionssystem och veta att det finns andra positionssystem med andra baser och klara av att ge exempel på detta.
 • Ma  4-6
Kunna dela t.ex. en tårta på ett korrekt sätt , i lika stora delar.
Kunna dela upp en helhet i mindra delar på ett korrekt sätt. Kunna storleksordna bråk.
 • Ma  4-6
Kunna att procent betyder hundradel och att en hundradel kan skrivas 1/100 och 0,01
Vet att tal kan beskrivas i procentform och förstår sambandet mellan bråk- och decimalform
 • Ma  4-6
Kunna utföra beräkningar med heltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod samt skriftliga beräkningar i multiplikation där en av faktorerna är ensiffrig. Kunna beräkna division utan minnessiffra
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod. Kunna beräkna dividion med minnessiffra. Kunna utföra överslagsberäkning till närmaste tio- eller hundratal.
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i alla fyra räknesätten med någon skriftlig räknemetod. Behärska överlagsräkning och kunna miniräknarens grundläggande funktioner.
 • Ma  4-6
Kunna genom vardagsföremål göra en rimlighetsbedömning. T.ex. finns det ett äpple som väger 5 kg?
Kunna genom enklare problem-lösning påvisa rimligheten i ett svar.
Kunna genom problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Algebra
 • Ma  4-6
Vet att en bokstav eller symbol kan stå istället för ett tal i en beräkning eller uttryck
Kan arbeta med obekanta tal samt förstå situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Vet att samma bokstav eller symbol betyder samma tal i ett uttryck
 • Ma  4-6
Kan använda algebraiska uttryck och ekvationer i vardags-situationer
 • Ma  4-6
Kan lösa enkla ekvationer.
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera svårare talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången
Geometri
 • Ma  4-6
Kunna beskriva olika geometriska objekt som cirklar, klot och cylindrar. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som rätblock och pyramider. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och kunna sortera dem efter deras egenskaper
 • Ma  4-6
Kunna förstora och förminska enkla figurer i skala tex 1:2, 1:4, 1:10, 2:1, osv.
Kunna göra en ritning tex av klassrummet i skala 1:100
Kunna räkna ut avstånd mellan två orter med hjälp av kartbok eller liknande. Kunna konstruera en modell av ett geometriskt objekt
 • Ma  4-6
Kunna symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Ma  4-6
Kunna beräkna omkretsen av en rektangel, kvadrat och triangel
Kunna beräkna arean av en rektangel och kvadrat
Kunna beräkna arean även på en triangel.
 • Ma  4-6
Kunna utföra mätningar i tid och längd. Kunna använda längdenheterna och ha kännedom om äldre metoder för att mäta längder. .
Kunna använda och omvandla vikt- och längdenheterna. Ha kännedom om äldre metoder för att mäta vikt. Kunna veta skillnaden mellan spetsig, rät och trubbig vinkel. Kunna räkna ut tiden mellan två klockslag.
Kunna använda och omvandla volymenheterna. Kunna mäta och konstruera vinklar. Kunna uppskatta hur lång tid någonting tar.
Sannolikhet och statistik
 • Ma  4-6
Kan göra egna undersökningar och jämförelser där slump-mässighet påvisas. t.ex. slå tärning. Veta hur en statistisk undersökning kan gå till.
 • Ma  4-6
Vet t.ex. på hur många olika sätt en kö på fem personer kan placeras
 • Ma  4-6
Kunna tillverka ett enklare stapeldiagram.
Kunna avläsa enklare tabeller och diagram.
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olka typer av tabeller och diagram som finns.
 • Ma  4-6
Kunna räkna ut medelvärde och känna till begreppet typvärde.
Kunna använda medelvärde, median och typvärde i statistiska undersökningar.
Samband och förändring.
 • Ma  4-6
Kunna blanda saft i till exempel proportionerna 1:4.
Kunna använda till exempel procenträkning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olka typer av tabeller och diagram som finns.
 • Ma  4-6
Kunna göra graderingar av kordinataxlar och placera ut punkter utifrån information av olika slag.
Problemlösning
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla vardagliga problem.
Kunna matematiskt formulera en strategi för att lösa ett vardagligt problem.
Kunna olika problemlösnings strategier och utifrån dem kunna välja det mest effektiva sättet att lösa ett problem.
 • Ma  4-6
Kunna formulera ett vardagligt problem.
Kunna formulera flera vardagliga problem.
Kunna formulera ett problem som kräver lösning i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: