👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik Ht 2019

Skapad 2019-09-03 18:22 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi kommer under denna terminen arbeta med projektet ”Matematiklek i naturen” med 4-års gruppen.

Innehåll

Pedagogisk Planering: Naturvetenskap 

 

Mål: 

·        förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

·         förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

·         förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

·         förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

··         förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

·         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

  KKriterier utifrån 

BaBarnen ska ska skapa sig och fördjupa sin kunskap kring några av naturens fenomen och matematiska begrepp. 

Barnen ska på ett relativt enkelt sätt få möjlighet att samtala, dokumentera och använda sig av olika uttrycksformer och tekniker kring naturvetenskap och matematik. 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur lär sig barnen matematik genom naturen? 

 

Nuläge: 

Under vår undersökningsperiod kunde vi se ett fortsatt stort intresse för naturen. Vi kunde också se ett intresse inom matematik då barnen använder sig och söker utmaning inom detta. Barnen leker också mycket rollekar och där kan vi se att de behöver stöttning och utmaning. 

Metod – För att uppnå målet? Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material?

Att vi lyssnar in barnens intresse och behov. Vi kommer använda oss av en fågelholk där det flyttar in olika naturfenomen, allt efter barnens intresse. Varje fenomen står för ett eller flera matematiskt begrepp som vi vill utmana barnen i. Vi förbereder barnen med kända symboler på vårt strukturschema, med rutiner som de kan, men utvecklar innehållet. Vi inspirerar dem genom att ta tillvara på deras intresse, deras frågor, observera dem och vara närvarande och nyfikna. Vi använder oss också mycket av leken för att få ett  ännu mer lustfyllt lärande. 

Vi arbetar och leker i mindre grupper och undervisar med varierande material, både nytt men även igenkännande. Våra miljöer ska utformas efter barnens intresse och behov och hålla en röd tråd med tema och projekt. 

Vi kommer att utgå ifrån de sju strategierna vid undervisningen:

Lärandesituations inramning (när, var, vem, hur, varför:

Vi vill utmana barnens kunnande inom natur, matematik och lek, då vi ser ett intresse och behov hos barnen för detta. Tisdag, onsdag och torsdag kommer vi arbeta aktivt i våra undervisningsgrupper. Vi kommer använda oss av alla våra miljöer både inne och ute och gå på utedag en dag i veckan. Det kommer finnas en röd tråd på avdelningen och i hela utbildningen.  Vi kommer använda oss av leken, IKT, fakta, barnens intresse och behov.

Samordning av perspektiv

När vi tillsammans med barnen återberättar, leker och undervisar så är vi lyhörda för hur barnen berättar och beskriver sina upplevelser i projektet kan vi tillsammans mötas och få en förståelse för varandras upplevelser och tillsammans fortsätta projektet. 

Från lokalt till expansivt språk

Vi kommer tillsammans arbeta med naturen, matematik samt lek. Vi kommer använda tydliga begrepp och kopplingar till projektet. Vi kommer även stötta barnen genom tydligt kroppspråk och använda TAKK.

Barn behöver både stöttas och utmanas

Vi lärare kommer ha stor närvaro och härvaro i hela utbildningen, för att kunna vara lyhörda för barnens upplevelser. Vi kommer dela in gruppen i mindre grupper vid behov för att kunna stötta och utmana barnen. 

Att introducera variation

Barnen kommer ha bilder, rekvesita eller annat tillgängligt för att kunna återberätta från projektet. Främst på våra dokumetationsväggar. 

För att få en ökad variation och förståelse kommer vi fokusera på olika fenomen i naturen och olika matematiska begrepp kopplat till fenomenen. Vi kommer även variera undervisningen för att fånga barnen på olika sätt genom bla. skapande och lek 

Mönster görs synliga

Vi kommer att använda oss av projektet samma dagar under veckan och ha fasta "ramar" kring strukturer och rutiner. Vi kommer ha en fågelholk som symboliserar projektet. Där det kommer återkommande komma brev till oss. 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare undervisning för att sätta ord på och belysa vad de gjort och vad de lärt sig.