Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - digitalisering ht 19

Skapad 2019-09-05 08:26 i Kristinebergs förskola Hudiksvall
Förskola
Introducera och väcka nyfikenhet för digital teknik i vardagen för barn 1-3 år.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: V. 36-44

Förskolans namn: Kristinebergs Förskola

Grupp: Kantarellen

Barnens ålder: 1-3 år 

År och datum:: 2019-08-29

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Digitalisering, introducera digitala arbetssätt för barnen. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina erfarenheter av digital teknik, hur den kan användas i vardagen, enskilt och tillsammans med andra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Arbetet sker i vardagen vid flera olika situationer, planerat och spontant. Barnen ska få dokumentera med hjälp av lärplattan. Programmering, digitalt av Bee-bot samt fysiskt. Pedagogerna är ansvariga. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Lärandet synliggörs via pedagogernas mallar 1,2 och 3. Dokumentationsvägg i hallen samt i Unikum. Planeringen upprättad av:

Personalen på Kantarellen.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: