Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering- Normer och värden Loke

Skapad 2019-09-06 09:31 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Hur skapar vi tryggt och inbjudande klimat i barngruppen där alla barn utifrån sina förutsättningar känner sig delaktiga?

Innehåll

 Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • (förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället

Kriterier för strävansmålet
Vi vill skapa lektillfällen där en förståelse för våra gemensamma lekregler grundläggs. Vi vill även ge barnen en förståelse för hur man är mot varandra och visar respekt, ansvarstagande och empati gentemot varandra. På detta sättet strävar vi även efter att skapa ett tryggt och inbjudande klimat i barngruppen. 

Utifrån våra lektillfällen visar barnen en förståelse för våra gemensamma lekregler. Barnen börjar visa en förståelse för hur man visar respekt, ansvarstagande och empati gentemot varandra. I barngruppen råder ett tryggt och inbjudande klimat. 

Frågeställning utifrån strävansmålet:
Hur visar barnen sin individuella delaktighet i leken?   

Nuläge: Barnen visar ett stort intresse för kattdjuret och leken "katten och råttan". Det vi kan se är att de behöver utveckla sin empati och respekt för varandras olikheter och skapa en bättre gemenskap och en miljö där alla ska känna sig inkluderade och delaktiga. De behöver även stödjas och utmanas i strategier för lekregler.  

Metod  – För att uppnå målet?  
För att uppnå målet kommer vi att ha lekgrupper där vi förhåller oss till lekregler som barnen har fått bestämma utifrån vår gemensamma tankekarta. 

Återkommande reflektioner tillsammans med barnen angående förhållningssätt

Skapa tydlighet i våra miljöer genom exempelvis struktur i våra övergångssituationer. Barnen sitter vid bestämda bord och dessa bord är kopplade till en bestämd toalett med hjälp av färger. 

Vi erbjuder olika aktiviteter vid borden för att underlätta för barnens koncentration, uthållighet och leklust.  


Vi använder oss av strategierna i utvecklingspedagogik: 
Barn behöver stöttas och utmanas- Under barnens lek är vi vuxna viktiga som förebilder. Detta innebär att vi uppmärksammar det som sker, samt medlar och påminner barnen om våra lekregler när konflikter uppstår. På detta sätt blir reglerna tydliga för barnen och de kan därmed grundlägga ett lekfullt och tryggt klimat tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: