Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Planetskötare Utsikten

Skapad 2019-09-06 10:52 i Kompassen Mariestad
Förskola
Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

Innehåll

Varför Hållbar Framtid?

”Det handlar inte om att utbilda barn för att de ska veta allt om hållbar utveckling: Utan att utbilda individer som kan upptäcka orättvisor, ojämlikhet och problem av olika slag och som ges möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar och möjligheter, dvs. att utbilda barn som kan ta ställning och agera. ” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013)

Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

 

Var är vi?

Under våra promenader i skogen har barnen uppmärksammat träd på olika sätt: träd som hade ramlat mot varandra och växt ihop, som kramades, som var bästa kompisar mm. Samtidigt har vi behövt prata med barnen mycket om demokratiska värderingar, såsom hur är man som kompis, hur man pratar till varandra mm i ett demokratiskt perspektiv.

I boken "Trädens hemliga liv", Peter Wohlleben 2016, kan man läsa: I skogen finns ett liv som är helt okänt för oss. Där pågår fantastiska saker: träden kommunicerar med varandra. De tar hand om varandras avkomma och sina äldre, de hjälper drabbade grannar, de har känslor och minnen. Otroligt? Kanske. Men sant.

Sanne Björklund skriver i sin bok "Lärande för hållbar utveckling" (2016): Om man anammar en natursyn som är i samklang med en hållbar utveckling kan man försöka se naturen som det livsuppehållande system som finns här på jorden, där vi människor är en del. Vi behöver skapa oss en relation till det här systemet där det inte överbelastas, en relation till naturen som är hållbar.

Forskning

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

Vart ska vi?

Vårt syfte med "Trädens magiska liv" är att ge barnen förutsättningar att fördjupa sina intressen för naturen.Vi såg att ett projekt kring "Trädens magiska liv" kunde ha flera ingångar och perspektiv, dels kring ekologi, där man kan fördjupa sig kring fakta om träd, men också i ett relationellt perspektiv där barnens tankar kring träds liv och relationer kan ge perspektiv till hur vi är mot varandra och naturen.

 

Hur gör vi?

Vi organiserar oss i smågrupper under hela dagen för att barnen ska få bästa förutsättningar för lek och lärande. Vi låter barnens intressen, tankar och teorier leda oss i processerna för att det ska vara meningsfullt och intressant. Vi har en ateljékultur på hemvisten för att barnen ska kunna uttrycka sig med hjälp av olika språk och uttryckssätt. 

Vi använder oss av digitala verktyg såsom ipads, kamera, unikum och analoga som papper och penna. Vi ger tillbaka dokumentation genom reflektionsvägg, bildspel och dyl. Hela arbetslaget ansvarar för olika delar av dokumentationsarbetet och arbetet i grupper med barnen.

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Mål 1.

Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt

 

Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?

 

Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?

 https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY

 

Hur främjar vårt projekt barnens relationsskapande med naturen?
 

Mål 2.

Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

 

Vilka organisatoriska val har vi gjort för att främja långa tankar och långsamhet? Varför? (organisation av tid, grupper, miljö, material, pedagogens roll)

 

Främjande Mål.

Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

 

Kan vi se att våra strategier blir ett verktyg i demokratiarbetet? Hur?

 

Stödfrågor  för utvärdering och halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Utvärdering/Analys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: