👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik & Matematik - HT19

Skapad 2019-09-06 12:21 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Under höstterminen 19 och vårterminen 20 kommer vi att arbeta med tema teknik och kommer mestadels att utgå från boken "teknikgrytan".

Innehåll

 

Kartläggning av barnens intressen

Förra terminen hade vi matematik som tema och där arbetade vi med formerna cirkel och triangel. Tanken var därför att avsluta matematiktemat genom att introducera de två andra formerna kvadrat och rektangel. Barnen hade även under de första veckorna tillbaka från sommarledigheten visat på ett stort intresse för att bygga, skapa och konstruera vilket genast ledde oss in på temat teknik. Genom teknik kan vi på ett enkelt och lekfullt sätt få in kvadrat och rektangel utan att det blir för komplicerat. Teknik är ett fantasifullt ämne och kan anpassas efter barnens åldrar på ett spännande sätt och åldern är då inget hinder. 

Vi kommer med hjälp av observationer och intervjuer se vart barnens individuella kunskaper ligger och därmed kan vi planera upp verksamheten och temat på bästa möjliga sätt. Genom att använda oss av olika former av dokumentation kan vi på ett lättare sätt se barnens utveckling, vad vi kunde gjort annorlunda och vad kvalitetsarbetet bidragit till i barngruppen.

Eget formulerat mål

Mål 1
Att barnen ska utveckla en förståelse för matematiska former. 

Mål 2
Att barnen ska känna delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten. 

Mål 3
Att barnen med hjälp av material och olika former av tekniker tillsammans ska skapa diverse föremål.

Mål 4
Att barnen ska utveckla sin egen självkänsla och utmanas utefter deras individuella förutsättningar.

 

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
 samtala om naturvetenskap och teknik,
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material  och redskap.
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Förskollärare ska ansvara för att varje barn
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt
 matematik, naturvetenskap och teknik

Arbetslaget ska
• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik

Barnens erfarenheter

Gruppen har under början av höstterminen visat att de innehar grundläggande kunskaper inom att skapa och bygga och därför har vi valt att försöka utveckla barnen inom det här området. Barnen kan sammansätta olika föremål för att skapa bilar, hus osv vilket vi sett mestadels genom observationer och barnens fria lek. Vi upplever att de kan ta i princip vad som helst och skapa något stort av det, vilket är en bra grund att bygga vidare på. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att börja med att barnen ska få skapa formerna rektangel och kvadrat i lera, vilket är den mest väsentliga delen för att på ett givande sätt avsluta tema matematik. När dessa former är skapta och barnen har fått en förståelse för olika former kommer vi att gå över till teknik. I början av tema teknik kommer barnen tillsammans med någon vuxen ska skapa en "temabok" där tanken är att de ska få samla dokumentation för dem olika uppdrag som barnen kommer få genomföra. Sedan kommer vi vecka för vecka att introducera en ny uppgift inom området teknik. 

Arbetslaget ansvarar för att introducera roliga och givande uppgifter som är anpassade utefter barnens förståelse för teknik och deras kunskapsnivå. Allt för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av uppgifterna. Vi vuxna har valt ut olika uppgifter innan vi började med tema teknik men barnens intresse är viktigt för oss och därför är inga uppgifter skrivna i sten, utan kan ändras om barnen hittar något eget att testa. Vi har valt ut uppgifterna i förtid mest för att det redan från början ska finnas en stabil grund att börja från men barnens inflytande och delaktighet är en viktig ståndpunkt i detta tema. När barnen själva får vara med och påverka verksamheten och det valda temaarbetet kan vi hjälpa dem att skapa en tillit till sig själva och bygga en grund till en stabil självkänsla. 

Vi vill även påpeka att teknik inte enbart är olika uppgifter eller experiment, teknik finns överallt! Nästan allting vi gör och upplever är olika definitioner av teknik. Förhoppningen är att vi även ska få en möjlighet att dokumentera den vardagliga tekniken, tekniken som barnen skapar utan oss vuxna som stöd, det som barnen kommer på själva och som desto mer stärker deras självkänsla. 

 

Hur målet ska utvärderas

 

Vi kommer under höstterminen att följa upp det barnen gjort tillsammans med oss och varandra och då reflektera över hur de olika uppgifterna har fungerat. Det är viktigt att hela tiden återkoppla och reflektera för att se att barnen fortfarande anser att teknik är ett roligt ämne, men också för att se att vi inte planerat in uppgifter som på något sätt gör att barnen tappar intresset för ämnet. Ett sådant exempel kan vara att vi valt uppgifter som är för svåra alternativt för lätta och då är det lätt att barnen tappar intresset och istället vill göra något annat. I slutet av temaarbetet kommer en utvärdering att publiceras som ett lärloggsinlägg där föräldrar kan ta del av hur arbetet har gått.  

 

Teoretisk bakgrund

Teknikämnet kan ibland upplevas som lite svårfångat och kanske handlar det om att det egentligen är för lätt, det finns ju överallt! Dessutom är det så konkret att det alltid går att hitta något som intresserar och fascinerar barnen. (Björklund, 2018)

 En av anledningarna till att tekniken fått en ännu mer framträdande plats i förskolans läroplan är förstås att vi lever i en oerhört teknikintensiv värld och att detta på gott och ont för med sig att det kan vara svårt att välja just vilken teknik man ska ”urskilja och utforska”. Nästan allt är ju teknik, på ett eller annat sätt. (Persson, 2013)

Brage (2016) lyfter att för att arbeta med naturvetenskap och teknik med barn krävs planering och tid för ett kollegialt samarbete. Ett medvetet, målinriktat och gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna kräver tid. Det kollegiala lärandet i förskolan är viktigt, och ett medvetet gemensamt förhållningssätt gör att alla känner delaktighet.

Referenser

Björklund, Sanne. 2018. Teknik i förskolans närmiljö. Förskoleforum.
https://forskoleforum.se/artiklar/teknik-i-forskolans-narmiljo

Brage, Carina. 2016. Naturvetenskap och teknik - forska och undersöka. Förskoleforum. 
https://forskoleforum.se/artiklar/naturvetenskap-och-teknik-forska-och-undersoka

Persson, Hans. 2012. Dokumentera i naturvetenskap och teknik. Förskoleforum
https://forskoleforum.se/artiklar/dokumentera-i-naturvetenskap-och-teknik
 

Persson, Hans. 2013. Hitta tekniken i vardagen - tips och exempel. Förskoleforum.
https://forskoleforum.se/artiklar/hitta-tekniken-i-vardagen-tips-och-exempel

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera både inne på avdelningen, men också på unikum. Dock kommer den största dokumentationen att föras i barnens egna teknikböcker som kommer att finnas tillgängliga för föräldrar och barn att titta i varje dag. Persson (2012) menar att det finns många goda exempel på hur den pedagogiska dokumentationen kan se ut och gå till. Som pedagog är det bra att ha ett brett register när man kommer till valet av dokumentationsform. Alla typer av dokumentation passar inte till alla teman, och det är viktigt både för dig och barnen med variation. Det kan handla om teckningar med barnens egna iakttagelser och upplevelser vid experimenten. Det kan vara filmsnuttar eller fotografier med kommentarer i text till bilderna, som bygger på det barnens formulerat vid utforskandet. Det kan vara föremål som barnen hittat eller konstruerat. 

 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer kontinuerligt att föra kontakt med föräldrarna om vad barnen gjort under sin dag på förskolan. VI kommer även att ha ett föräldramöte inom kort där föräldrarna informeras om vårt tema och hur vi ska arbeta med detta tillsammans med barnen. Unikum kommer också bli ett informationscentrum för de föräldrar som hämtar mer sällan osv. 

Uppgifter