👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständighet och ansvar

Skapad 2019-09-06 14:05 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Arbetet med de vardagliga situationer.

Innehåll

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?

 • Varför? Vi vill börja fokusera på de vardagliga rutinerna under hela terminen för att få skapa mer lugn i barngruppen samt hos vuxna på Safiren. Vi vill att alla barn ska trivas, känna sig trygga och kunna ta ansvar för sina kläder och skor samt materialet på förskolan. I samband med det vill vi lägga vikt på hållbara utvecklingens alla delar- på sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet. För att göra det mer grundligt och för att vi ska få mer förståelse kring de vardagliga rutinerna samt undervisningsmöjligheter under dem. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) 
  • Vi delar barngruppen i tre mindre grupper, där en pedagog är ansvarig över sin grupp under en vecka. A. med sin resurs är med någon av de grupperna.
  • Vi tar god tid på oss i de vardagliga rutinerna för att ge varje barn möjlighet att vara självständig och lära sig ta ansvar (kamrater, miljö, materialet mm).
  • Vi vuxna är närvarande och visar samt sätter ord på det som vi gör och varför. 
  • Vi fokuserar på det positiva som barnen gör och säger samt lyfter fram det för att andra ska ta efter.
  • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa samt ta hänsyn till varandra.
  • Vi uppmuntrar barnen att vara sparsamma kring materialet och ta vara på naturens resurser.
  • Vi vuxna ska tänka på vårt sätt att prata, agera med barnen och med varandra eftersom vi ska vara förebilder för dem. 
  • Vi dokumenterar de olika momenten i de vardagliga situationerna för att få syn på hur arbetet fortgår samt för att få en gemensam syn kring hur och varför vi gör något. 
  • Vi ser över vår fysiska miljö och sorterar materialet samt skyltar det för att det blir tydligare att städa efter sig. 
  • Genom att ge tid och rum till leken kan vi hjälpa barnen att 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Varannan vecka på torsdagar ska vi gå in och reflektera tillsammans i samlingsrummet. Vi ser till att det är en pedagog som har gått in och förberett projektor med bilder.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För alla barn och även vuxna som kommer att utveckla sig och se undervisningsmöjligheter.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Alla ansvarar för genomförandet och dokumentationen.

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Barnen vet var ligger deras sko- och klädhylla.
 • Barnen kan ta av och lämna sina skor på skohyllan.
 • Barnen kan ta av och hänga sina kläder på kroken.
 • Barnen hjälper varandra i olika situationer. 
 • Barnen kan tvätta sina händer enligt algoritmen.
 • Barnen kan återställa miljön tillsammans.
 • Barnen väntar på sin tur.

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18