Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna-Reza symboliserar matematik

Skapad 2019-09-06 14:38 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Matematiken finns nästan i allt vi gör i vardagen. I förskolan möter barnen matematiken både i de planerade aktiviteterna och den fria leken. Pedagogens centrala roll är att ge barnen möjlighet och utrymme att utifrån sin egen synvinkel förverkliga sina idéer.

Innehåll

BAKGRUND

Matematiken finns på olika sätt runt om oss i vardagen. Den handlar i vardagslivet om jämförelse, rörelselek, ordning, skapande osv. Lärande sker överallt hela tiden genom att barn HÖR olika matematiska begrepp, i JÄMFÖRELSE som stor-liten _ mer-mindre, i SORTERAR mellan olika kategorier. Barnen måste ha tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära, det är en av förutsättningarna för att de ska bli intresserade av matematik och upptäcka matematikens användbarhet. Dessutom ger, Läroplan för förskolan, alla pedagoger som jobbar i förskolan en tydlig riktning i hur kan skapa de bästa förutsättningar för varje barns lärande.

 

MÅL

Vårt mål, på Blå avdelning, är att få mer kunskap om barnens tänkesätt kring matematik och hur vi ska kunna ge barnen utrymme för att utveckla sina matematiska tankar samt hjälpa dem att få positiva känslor för ämnet. Vår erfarenhet i praktiskt arbete är att barnen kan lustfylld och positiv inställning till matematik när vi pedagoger arbetar på ett lustfyllt och lekfullt sätt med ämnet. Vi kommer att försöka inspirera barnen på ett medvetet och positivt sätt.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Våra utmaningar blir att uppenbara den matematiska världen som finns i barnens vardag. Aktivitetens syfte, som kan kopplas till Läroplanen för förskolans syfte, nämligen att utveckla barnens matematiska kapaciteter att kunna använda sina egna sätt att testa, reflektera och undersöka olika sätt för lösningar på egen hand eller till andras problemställningar:

 • Barnen kommer att HÖRA olika matematiska begrepp och synonymer som till exempel par, två, dubbel, båda mm.
 • Barnen kommer att SORTERA och KLASSIFICERA mellan olika kategorier som till exempel rund, fyrkantig, kvadrat, cirkel.
 • Barnen kommer att BYGGA olika former med hjälp av material som kaplastavar, klossar, mjölkpaket och cylindrar.
 • Vi kommer att ANVÄNDA JÄMFÖRELSEORD som kort, lång, lika, många som ger barnen förutsättning att berika sitt matematiska ordförråd.
 • Vi kommer att jobba med MÄTNING som är en viktig del av vardagsmatematiken " längd, area, vikt, tid och pengar".
 • Vi kommer att jobba med RÄKNING. Att barnen kan räkna och förstå vad räkning innebär utgör en viktig del av matematiken.
 • VI kommer att lära barnen olika matematiska begrepp som " tung, lätt _ lång, kort och stor, liten".
 • Vi kommer att skriva siffror i olika sammanhang och upptäcka vad man har räkning till.
 • I sandlådan upplever barnen föränderlighet, de formar och skapar, använder lägesord, bygger, konstruerar och får erfarenheter av hållfasthet, närhet och avstånd.
 • I leken där barnen använder vikt och volym samt att de skapar många former på olika sätt och i många storlek.
 • På samling räknar vi barnens när- och frånvaro.
 • Vid måltiden när ett barnen tillfrågas, vill du mer, en till osv.
 • Vi kommer att stimulera barnens lärande om matematik samt att använda matematikord som t.ex. sitt MITTEMOT mig, sitt på den RUNDA mattan, ta ett HALVT äpple och massor av andra matematiska begrepp.
 • "Bee-bott" som är ett digitalt verktyg. Exempelvis att barnen programmerar Bee- bott för att komma fram den rätta siffran som själva bestämmer. 
 • Vi kommer att vägleda, ställa frågor, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barnens matematiska tankar.

 DOKUMENTATION

Genom att vi ser, lyssnar och fokuserar på vad barnen säger och gör, kan vi upptäcka många fantastiska matematiska aktiviteter som kan utnyttjas som en grund för utforskande och lärande.

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten för att locka situationen som vi sedan kan arbeta vidare med och återkoppla tillsammans med barnen.

UTVÄRDERING - UPPFÖJNING

För att utvidga och precisera våra aktiviteter funderar vi över vilka sätt vi kan uppmunta barnens kreativitet samt hur jag ska kunna göra dem mer engagerade. Vad är det som tycks locka och väcka barnens intresse. Hur kan vi utmana barnen för att gå vidare i utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: