👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - svenska åk 3

Skapad 2019-09-06 15:14 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Det vi ska arbeta med under höstterminen i svenska.

Innehåll

Pedagogisk planering åk 3 i svenska

Inledning:

Vi ska under ht-19 att fortsätta arbeta med lässtrategier, språkets formalia (tydlighet, stavning,

grammatik), språkets struktur (inledning, mitten, avslutning, disposition). Vi satsar mycket på läsning

vad gäller avkodning, högläsning samt läsförståelse. Vi jobbar med olika typer av texter där eleverna

får undervisning i hur de skiljer sig åt.

 

Undervisning:

Eleverna får läsa tyst i bänkböcker vilka sedan följs upp i form av enklare bokrecensioner.

Eleverna får läsa högt för lärare och/eller andra elever. Lärare läser också högt för elever med syfte att inge en känsla för hur en text kan läsas, detta gör vi alltid efter lunchrasten. Vi använder oss av läroboken "Läsinlärning i 7 steg" detta för att utveckla eleverna förmåga när det gäller språkets formalia. När detta kan checkas av kommer vi börja med språkets struktur där vi kommer arbete med berättande texter och beskrivande men detta kommer i efterhand. 

 

Bedömning:

Arbete i klassrummet kommer att bedömas.

Elevernas texter kommer att bedömas utifrån främst struktur och innehåll. Formalia som stavning, interpunktion och grammatik kommer också att bedömas.

Elevens deltagande i diskussioner och dylikt kommer att bedömas.

 

Kunskapskraven i åk 3 enligt Skolverket är:

”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna

erfarenheter.

 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande

ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 

 

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.”

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3