👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal år 5 HT19

Skapad 2019-09-07 09:46 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Stora tal kan vara lite svåra och kluriga, men nog så viktiga att kunna. Tänk dig att du ska skrapa en trisslott, då är det viktigt att du kan stora tal så att du inte missar storvinsten!

Innehåll

Mål

När du avslutat detta kapitel ska du kunna

 • läsa och skriva tal inom talområdet 1 - 1.000.000 
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal inom talområdet
 • använda olika problemlösningsstrategier såsom "rita en bild" och "prova dig fram".
 • läsa av och skriva några tal från det romerska talsystemet

Arbetets innehåll

Vi jobba utifrån boken i detta arbetsområde. Vi kommer att stärka elevernas taluppfattning och arbeta mycket med positionssystemet. Eleverna kommer även att göra beräkningar inom multiplikation och division med tal som har nollor på slutet. Vi ska träna på att bedöma rimligheten av sina beräkningar.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi börjar arbetsområdet med att gå igenom denna planering. Inför varje delområde i kapitlet har vi en gemensam genomgång där vi tar upp exempel, sedan arbetar vi med uppgifter i boken eller med annat material med motsvarande innehåll. Efter det inledande gröna stycket (Borggården) görs en diagnos. Utifrån resultatet på diagnosen jobbar eleven antingen med de utmanande och fördjupande uppgifterna i det röda stycket (Tornet), eller tränar mer i det blåa stycket (Rustkammaren).

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 - läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000.
- ordna tal efter storlek.
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal inom talområdet 0 - 1 000 000.
- kunna använda kunskaperna om stora tal när man löser textuppgifter

-  resonera om resultatets rimlighet och bidra med förslag på alternativa tillvägagångssätt.

- använda matematiska begrepp

- välja och använda strategier och metoder för att göra beräkningar

- beskriva dina tillvägagångssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Föra resonemang om resultatets rimlighet samt kunna ge förslag på atlernativa tillvägagångssätt
Bedömer delvis lösningens rimlighet Kan bidra till att ge något förslag på alternativa tillvgagångssätt
Bedömer lösningens rimlighet relativt väl Kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt
Bedömer lösningens rimlighet väl Kan ge föreslag på alternativa tillvägagångssätt
Matematiska begrepp
Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett i huvudsak fungerande sätt Kan föra enkla resonemang om hur olika begrepp relaterar till varandra
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett relativt väl fungerande sätt Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett väl fungerande sätt Kan föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Matematiska metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med tillfredställande resultat
Väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med gott resultat
Väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med mycket gott resultat
Skriftlig redogörning
Skriftligt redogöra för matematiska tillvägagångssätt
Beskriver tillvägagångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget
Muntlig aktivitet
Förmåga att i samtal föra och följa matematiska resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem

Ma
Stora tal år 5 HT14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva tal mellan 0-1 000 000
Har grundläggande kunskaper om talområdet 0 - 1 000 000.
Har goda kunskaper om talområdet 0 - 1 000 000.
Har mycket goda kunskaper om talområdet 0 - 1 000 000.
Ordna tal efter storlek
Har grundläggande kunskaper om hur man ordnar tal efter storlek.
Har goda kunskaper om hur man ordnar tal efter storlek.
Har mycket goda kunskaper om hur man ordnar tal efter storlek.
De fyra räknesätten
Har grundläggande kunskaper om hur man använder de olika räknesätten när man räknar med stora tal.
Har goda kunskaper om hur man använder de olika räknesätten när man räknar med stora tal.
Har mycket goda kunskaper om hur man använder de olika räknesätten när man räknar med stora tal.
Textuppgifter
Kunna använda kunskaperna om stora tal när man löser textuppgifter.
Har grundläggande kunskaper om hur man använder sig av stora tal när man löser textuppgifter.
Har goda kunskaper om hur man använder sig av stora tal när man löser textuppgifter.
Har mycket goda kunskaper om hur man använder sig av stora tal när man löser textuppgifter.