👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deportes

Skapad 2019-09-07 17:10 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Tema: Deportes
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetet lär sig, eller repeterar eleverna, vokabulär och uttryck som är nödvändiga för att kunna berätta och beskriva både muntligt och skriftligt om olika sport, idrottaren och idrottsplats, sam beskriva utseende. Eleverna ska jobba individuell och ska med hjälp av vokabulär som de får av mig öva på att skriva egna texter om deras favorit idrottare där de berättar och beskriver personen. Eleverna skriver även om sig själva: presenterar sig, var hen är född, favorit idrott, vilka egenskaper du har som idrottare och privat. Det här arbete avslutas med ett hör-läsförståelsetest v. 41 onsdag 9/10 och skriftligt test v 42 onsdag den 16/10 .

Innehåll

Syfte:

 • Förstå innehållet i enkla texter och tal som handlar om olika idrotter, idrottsutövare och ord och fraser i samband med en idrottsmatch. 

 • Kunna berätta och beskriva andra personer, kommentera sitt idrottsutövande, samt 

 • formulera sig med ord och fraser i samband med ett evenemang.

Mål:

Att kunna

 • ord för olika idrotter.

 • berätta om en persons utseende och egenskaper.

 • berätta om egen idrottande.

 • samtal innan en match

 • adjektiv

 • verben jugar och hacer i presens

 • verbet tener i presens

 • lite om Kuba. 

Tidsåtgång:

Ca 6 veckor (37-42) , 11 lektioner.

En lektion för introduktion och repetition av vissa grammatiska aspekter. En lektion för att jobba med övningar i arbetshäften.  En lektion för att träna på verbet jugar, hacer, tener. Resterande tid för att öva på att producera egna texter och de två sista lektionen till de olika test. 

Färdigheter och moment som tränas:

Färdighet

Ord

Grammatik

Hörförståelse

Läsförståelse

Skriftlig produktion

Muntlig produktion

Fakta om Kuba

för olika idrotter, idrottsutövare, eget idrottande,

Fraser för att beskriva och berätta om en person  och om din egen favorit idrottare.

komparation av adjektiv, verb i presens, jugar, hacer och tener.

Verb nacer = att födas.

 

Material:

Häften och arbetshäften som heter “Deportes”

 Bedömning: 

 

Jag bedömer dina kunskaper utifrån dina insatser under lektionstid samt resultaten på de olika tester enligt kunskapskraven för moderna språk. 

Uppgifter

 • Un deportista

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.