Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinlärning med 7 steg

Skapad 2019-09-08 13:53 i Almunge skola Uppsala
Sju steg för att knäcka koden!
Grundskola F – 3 Svenska
Sju steg för att knäcka koden! Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Innehåll

 Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

 Metoden innehåller 7 steg:

 Steg 1 - Ljudsegmentering

 Steg 2 - Ljudsyntes

 Steg 3 - Bygga eller skriva orden

 Steg 4 - Läsa orden

 Steg 5 - Samtal om ordens betydelse

 Steg 6 - Upprepad läsning

 Steg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningen

 

Del 1 innehåller 16 läsövningar som tränar:

 - introduktion av bokstäver och språkljud: O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F

 - korta ljudenligt stavade ord (med 2–3 språkljud) och enkla meningar.

 Träning del 1 innehåller 27 övningar som tränar:

 - samma bokstäver och moment som i Läsebok 1

 - skrivande utifrån aktuella moment

 - ljudanalys

 - ordkunskap.

 

Del 2 innehåller 32 läsövningar som tränar:

 - introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q

 - moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler

 - enkla meningar och texter.

 Träning del 2 innehåller 32 övningar som tränar:

 - samma bokstäver och moment som i Läsebok 2

 - skrivande utifrån aktuella moment

 - läsförståelse

 - ordkunskap.

 

Del 3 innehåller 45 läsövningar som tränar:

 - ordläsning

 - textläsning

 - moment: frekventa småord, konsonantförbindelser, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.

 Träning del 3 innehåller 45 övningar som tränar:

 - samma moment som i Läsebok 3

 - skrivande utifrån aktuella moment

 - återberättande text

 - läsförståelse

 - ordkunskap.

 

Laborativt läsmaterial

 Det laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna.

 

Matriser

Sv
Almunge skola: Skolverkets bedömningsstöd - elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: