Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan för Koll på matematik 5B kap 6-7

Skapad 2019-09-08 15:19 i Racklöfska skolan Åre
Koll på matematik 5B, kap 6,7
Grundskola 4 – 6 Matematik
I kapitel 6 - 7 kommer vi att arbeta med ekvationer och uttryck samt mönster. Vi kommer att arbeta med likheter, olikheter, obekanta tal och ekvationer. Eleverna kommer även att tolka och skriva algebraiska uttryck. Vidare kommer eleverna få möjlighet att träna på att enhetsomvandla massa. Vi kommer även att arbeta med vinklar och mäta med gradskiva.

Innehåll

1. Förväntat resultat

 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • att lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler
 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • att rita vinklar
 • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

 

2. Undervisning och övning

VI behandlar kap. 6 som avser ekvationer, uttryck och mönster under v. 36-39. (Bokens sidor 6-31)

Därefter gör eleverna ett prov på den delen. 

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi projektorn och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken s. 6-31, efter v. 39 ; s 32-57
 • Internetsidan bingel på elevens val.
 • Övningspapper se bilaga
 • Vi kommer att arbeta med något praktiskt, konkret material i form av askar, bönor och gradskivor. 
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

algebra, variabel, ekvation, likhet, prövning, obekant, algebraiskt uttryck, numeriskt uttryck, massa, vinkelsumma, vinkelben, spetsig vinkel, hake, vinkelspets, vinkelbåge, grader, rät vinkel och trubbig vinkel.

·       

3. Examinationsuppgifter


 ⦁    Under rubriken Examinationsuppgifter beskrivs de Examinationsuppgifter som läraren har för avsikt att tillämpa/använda för att bedöma om eleven förstått det som var avsikten under arbetsområdet eller i slutet av arbetsområdet.
Det kan vara ett skriftligt prov i matematik, kemi eller geografi, en muntlig uppgift i svenska eller moderna språk eller ett dansprogram i idrott och hälsa etc.
⦁    Examinationsuppgifter ska vara valida i förhållande till kunskapskraven i åk 3, åk 6 eller åk 9. Lärare får inte basera kunskapsomdömen på underlag som inte är valida.
⦁    Lärare ska se till att eleverna erbjuds ett tillräckligt antal valida Examinationsuppgifter.
⦁    Prestationer på senare Examinationsuppgifter väger tyngre.
⦁    Av skollagen framgår att eleverna ska informeras om Examinationsuppgifter.
⦁    Information om Examinationsuppgifter påverkar elevernas strategier, lärande och kunskapsutveckling.
⦁    Hur Examinationsuppgifter närmare ska se ut och genomföras är inte reglerat. Det finns ett frirum som t ex gör det möjligt att anpassa genomförandet till elever. Det finns inte några föreskrifter som anger hur många Examinationsuppgifter eleverna ska erbjudas.

4. Bedömning

 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå. Testet ger möjlighet för eleven att visa både sina metoder och vilka begrepp denne använder. Även andra kunskaper visas som resonemang, kommunikation och problemlösning. 
 • När eleven arbetar aktivt med problemlösning, kommer jag att bedöma elevens förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.
 • Vid muntliga diskussioner och resonemang vid genomgångar, så kan eleven använda de olika begreppen och visa kunskaper om dessa. 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Avslutande Kommentarer

Eleverna får också vid några tillfällen matteläxa för att repetera och befästa avsnitt som har behandlats i skolan. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ekvationer mm

 • Massa och vinklar

Matriser

Ma
Koll på matematiken 5B kap 6-7

Nivå 1
Nivå 2
Mäta massa
Kan mäta massa med g och kg och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa enklare uppgifter med ovanstående enheter.
Kan mäta massa med g, hg och kg och göra omvandlingar mellan enheterna. Kan lösa uppgifter med blandade enheter. Förstår innebörden av begreppen hekto- och kilo-.
Vinklar
Kan begreppen rät, spetsig och trubbig vinkel samt urskilja dessa vinklar i sin omgivning. Kan även mäta en vinkel med hjälp av en gradskiva. Ritar vinklar.
Kan räkna ut vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar samt lösa enkla uppgifter kopplade till vinkelsumman. Ritar vinklar.
Problemlösning och mönster
Du påbörjar att lösa en enkel problemlösningsuppgift. Du beskriver ett geometriskt mönster/ tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du löser flera problemlösningsuppgifter och använder effektiva metoder. Du beskriver ett geometriskt mönster/ tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Tolkar resultat och drar slutsatser.
Uttryck
Du kan hantera enkla uttryck antingen genom att skriva eller förenkla uttryck. Du har begrepp om att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel en bokstav. Variabeln kan anta olika värden.
Du kan både tolka, skriva och förenkla flera uttryck. Du har begrepp om att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel en bokstav. Variabeln kan anta olika värden.
Begrepp och metod
Du skriver enkla algebraiska uttryck. Tex. omkretsen av en kvadrat. Visar hur du kan lösa en ekvation. Jämför och storleksordnar massor. Känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel. Mäter vinklar.
Du skriver enkla algebraiska uttryck. Tex omkretsen av en kvadrat. Visar med stor säkerhet och tydlig redovisning hur du löser en ekvation. Jämför och storleksordnar massor. Känner igen spetsig,trubbig och rät vinkel. Mäter vinklar.
Kommuníkation och resonemang
Du motiverar varför en lösning inte stämmer. Du ställer frågor och bemöter matematiska resonemang. Du ställer frågor och framför och bemöter resonemang om massa och vinklar.
Du motiverar varför en lösning inte stämmer. Du ställer frågor, och bemöter matematiska resonemang. Du beskriver med bilder, ord och symboler och växlar mellan dessa. Du ställer frågor och framför och bemöter resonemang om massa och vinklar. Redovisar kunskaper som har med massa och vinklar att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: