Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema räddnings fordon älgen 2019

Skapad 2019-09-09 07:02 i Älgens förskola Munkedal
Förskola
Vi kommer jobba med räddningsfordon som polis , brandbil, och ambulans då barnen visar stort intresse för räddnings fordom och dom som jobbar inom det.,

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har redan från förra  terminen sett ett stort intresse för just räddningsfordon. Detta tror vi beror på att det rör sig mycket ambulanser och poliser runt vår förskola. och barnen är väldigt nyfikna på vad de gör, hur de jobbar och så vidare. 

Vi kunde se ett stort intresse under förskolans dag då vi hade en brandbil på besök på förskolan. Detta pratar barnen om fortfarande och tycker fortfarande är väldigt spännande. 

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill tillsammans med barnen utveckla deras kunskaper om olika räddningsfordon samt vad dom jobbar med. 

Läroplanens mål

Utbildningen i förskolan  ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

*  förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Barnens erfarenheter .

Vi kommer börja varje område, med att intervjua varje barn för att se hur mycket kunskap dom har om just det valda räddningsfordonet. som vi sedan kommer lägga ut på deras lärlogg i unikum för att på ett tydligt sätt se deras lärande.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Hela arbetslaget ansvarar för att vi  har tema samlingar utifrån olika fokusområde.

Vi kommer låna material på biblioteket utifrån vilket fokusområde vi arbetar med. Vi kommer använda oss av böckerna om Halvan och även se en del filmer om olika räddningsfordon.

Vi kommer under arbetets gång pyssla tillsammans med barnen och även i slutet av fokusområdet knyta ihop säcken i form av något pyssel eller lek.  

Vi kommer använda barns inflytande under arbetets gång, barnens tankar och nyfikenhet och intressen  kommer styra arbetet och vilka fordom vi kommer jobba med.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer göra intervjuer både vid start av ett fokusområde och vid av slutat för att tydligt se om deras kunskaper har förändrats.

 

Teoretisk bakgrund

 Frågan man ställer sig är hur en mer positiv attityd till poliser kan komma till stånd samtidigt som han ställer sig tveksam till att denna kan lösas med enskilda insatser från polisens sida, eftersom inställning till poliser är inbäddat i sociala strukturer (Decker, 1981).  Erfarenheter uppstår i olika miljöer och i olika situationer. Skolan utgör till exempel en arena där erfarenheter görs genom polisers närvaro vid olika projekt.

( https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:854237/FULLTEXT01.pdf )

Det handlar om demokrati, att utveckla barnens förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och att hjälpa barnen att se hur vår livsstil påverkar deras närmiljö.

Det samhällsuppdrag vi har tagit på oss som lärare innebär mycket mer än att förmedla kunskaper i traditionella skolämnen som till exempel skrivning, läsning, matematik eller engelska – inte för att de är oviktiga för det är de inte – och det behövs ett basförråd inom dessa kunskapsområden. Men det handlar också om att kunna utveckla andra kunskapsområden som tex synen på samhället.

(http://waldorfagora.se/vilka-kunskaper-behover-barn-och-ungdomar-for-att-kunna-mota-framtidens-utmaningar/ )

 

Dokumentation

Arbetet kommer dokumenteras på unikum och  även sättas upp på förskolan. 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer ha kontakt med föräldrar via unikum där dom kan följa barnens arbete. Bjuda in om möjligt föräldrar som har kännedom för att öka vårdnadshavares delaktighet.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: