👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Kojan 2019/2020

Skapad 2019-09-09 13:40 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: Vi vill starta upp vår nya barngrupp med att ge dem förutsättningar till att skapa och bygga upp nya relationer, för att känna  trygghet i gruppen

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • Självständighet och tillit till sin egna förmåga
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att barnen ges tid och möjlighet till att pröva själva
• Att våra nya lek- & lärmiljöer utmanar barnen och ger tillfälle till kommunikation och undervisning

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.

 • Att under större delen av dagen dela upp barnen i mindre grupper
 • Att utifrån observationer läsa av barnens intresse och därifrån skapa intressanta lärmiljöer 
 • Att i den lilla gruppen (vid måltider, av-påklädning, hygien, fria leken m.m) ge tiden till kommunikation och pröva själva
 • Att vi pedagoger finns med runt barnen i leken och utmanar/stöttar

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga i sin dag hos oss. Att deras tankar och känslor blir hörda/ lyssnade på. 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla


• Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
• Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Målkriterier

 Det vi vill se:

 • Att barnen ges möjlighet att välja aktivitet/ lek/ val vid måltidssituationen under dagen
 • Att barnen hjälper varandra till att vara en god kompis
 • Att barnen värnar om vår miljö/ leksaker

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.

 • Att vi pedagoger introducerar- vi hjälps åt att plocka undan, vårdar och är rädd om våra saker.
 • Att vi delar in barnen i mindre grupper (personalen har större möjlighet att lyssna in/ läsa av barnen)

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet