👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berget Gpp 19-20

Skapad 2019-09-09 14:44 i Suse förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Suse Förskola har det gemensamma temat regnbågen där regnbågen symboliserar läroplanens olika delar. Varje färg i regnbågen är kopplat till ett ämne. Matematik-Röd, Teknik-Orange, Naturvetenskap-Gul, Språk-Grön, Estetiska lärprocesser- ljusblå, Motorik-blå och IKT-Lila. Symbolen regnbågen symboliserar även arbetet med Normer och Värden samt inflytande. Utefter detta har varje avdelning själva utveckla temat med olika inriktningar i hur vi arbetar med de olika ämnena.

Varför har vi valt detta projekt

Genom att ha ett gemensamt tema för huset kan vi skapa en gemenskap mellan avdelningarna. Att dela in ämnena i olika färger tydlighet i vilka ämnen vi arbetar med på Förskolan. Denna termin arbetar vi med extra fokus på normer och värden där regnbågen är en tydlig symbol för detta. Temat är brett vilket gör att vi fortfarande kan följa barnen i deras intressen och arbeta med dessa.  I miljön på avdelningen har vi lagt fokus på sinnen, där vi kan experimentera med b.l.a. ljus och känsel 

Introducering av projektet

Vi har skapat och satt upp en stor regnbåge på väggen där vi även placerar dokumentationer från aktiviteter kopplade till temat. På varje färg i regnbågen står även vilket ämne som är kopplat till färgen. Färgerna kommer vi att använda när vi introducera aktiviteter för att visa vilket ämne vi ska arbeta med. Ett av rummen har fått namnet ljusrummet som vi använder när vi har aktiviteter som har med ljus att göra. Byggmaterial och ljusbord är placerade intill varandra för att kunna använda materialen tillsammans på olika sätt. vi har även skapat en läshörna som inringas av en trädkrona som hänger ner från taket med ljusslingor i. Böckerna som vi erbjuder ska vara normkreativa, ALLA barn ska kunna identifiera sig med någon karaktär oavsett kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Olika familjekonstellationer presenteras även med hjälp av bilder som är uppsatta i "köket". 

 

Bergets prioriterade mål

Normer och värden- aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet,

Inflytande- Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.

Teknik- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Tydlig känd rutin kring att upptäcka och anmäla kränkande behandling/trakasserier i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

  • Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

  • Utveckla vårt normkritiska förhållningssätt

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Översiktsbild utvecklingsområden