Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och barnkonventionen

Skapad 2019-09-09 14:53 i Vikarbyns skola Rättvik
Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverns ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.
Grundskola 3 Samhällskunskap SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp. Då barnkonventionen fyller 30 år i år ska eleverna ges möjlighet till aktiviteter och kunskaper runt barnkonventionen. Eleverna ska kunna se skillnader och likheter mellan sig själva och andra barn i andra länder till exempel länder med krig, katastrofer och andra svårigheter.

Innehåll

Världen

 Centralt ämnesinnehåll:

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad kan det ha för orsaker och vad får det för konsekvenser.
 • Kontinenternas och världshaven läge på jordgloben och kartan. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter. Barnkonventionen.
 • Aktuella samhällsfrågor i media.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor.
 • Vad får klimatet för konsekvenser för jordens befolkning i olika delar av världen. 

 

Såhär arbetar vi:

 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Upptäcka olika för barnen kända platser på kartan.Koppla till världsdelarna och världshaven.
 • Studera jordgloben gemensamt.
 • Titta på olika kartor. Google Earth.
 • Lyssna, läsa och titta på nyheter och andra program om världen.
 • Måla egna kartor. Visa och diskutera. Delge erfarenheter.
 • Förtydliga och arbeta kring barnkonventionen som fyller 30 år i år.
 • Vi jobbar med seterra som är ett gratis geografiprogram på datorn som med hjälp av blindkartor lär dig städer, länder och hav i hela världen.

Viktiga begrepp:

 • kontinent
 • gräns
 • hav
 • sjö
 • saltvatten
 • sötvatten
 • bräckt vatten
 • land
 • jordglob
 • karta
 • geografi
 • omvärld
 • klimat
 • barnkonventionen
 • FN

 

 Detta ska du kunna

 • Kunna namn på våra världsdelar och världshav.
 • Kunna peka ut Sverige och andra länder som är viktiga för dig på en karta.
 • Kunna peka ut några sjöar i Sverige.
 • Kunna peka ut några landskap.
 • Kunna peka ut några städer. 
 • Kunna väderstrecken norr, söder, öster, väster.
 • Kunna läsa och skriva faktatexter.
 • Kunna skriva saga/berättelser.
 • Kunna delta i diskussioner om nyheter i världen.
 • Känna till delar ur barnkonventionen.

 • kunna viktiga begrepp (se ovan). 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: