Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MaB/Ny fsk läsår 2019/2020 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Skapad 2019-09-10 10:25 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

  • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
  • Barnen ska vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, barnen ska ha inflytande och vara delaktiga  i sin utbildning så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande
  • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
  • Vår dokumentation ska hjälpa oss att utveckla och förändra utbildningen och koppla det systematiska kvalitetsarbetet till vardagen
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

 

Syfte:

Barnen ska kunna se sitt eget lärande och ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Kunna uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin verksamhet.

 

 

 

 

Var befinner vi oss idag?

Dokumentation med foton tillsammans med barnen med ipads och smartboard.

 

Gör en nulägesanalys utifrån utvärderingar där vi är idag. "Hur har vi arbetat hittills mot ovanstående mål?"

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Utveckla våra lärmiljöer tillsammans med barnen.

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

När barnet tar eget initiativ och samtidigt ser sitt eget lärande i sin egen lärprocess och dokumenterar detta.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Foto och film

Pedagogisk dokumentation

Reflekterande samtal

 

 

 

 

Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande" (Lpfö18, s.12)

"Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen"  (Lpfö18, s.16)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: