👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-09-10 12:16 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns det möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapande processerna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

Vi, pedagoger, har sett att flera av barnen på vår avdelning har visat stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska verksamheten och pedagogiska miljön möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas kring sitt intresse. Vi vill utveckla deras intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. Grundprinciper ska vara att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för barnen och placerat på ett sätt så att det inbjuder barnen att använda det.

Vart ska vi (mål, förmåga, vad ska vi se när vi arbetat med området): 

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska få möjlighet till skapande både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att:

·         träna sin finmotorik

·         utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet

·         känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga

·         uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material

·         använda olika typer av material och redskap för att skapa

·         hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap

·         prova egna idéer och lösa problem

·         arbeta självständigt och tillsammans med andra

·         utveckla självförtroende (tillit till sin egen förmåga)

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

Vi kommer att dela oss i små undervisningsgrupper för att kunna tillgodose alla barnen. Utifrån barnens intresse och behov kommer vi att tillföra efter hand nytt material som vi använder och utforskar med barnen.

Dokumentation:

Vi dokumenterar och gör dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen (återkoppling med hjälp att digitala verktyg). Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå.

Utvärdering-uppföljning:

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18