👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan F-klass Språk och kommunikation

Skapad 2019-09-10 14:45 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
I språk och kommunikation kommer du att få utveckla din förmåga att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och bokstäver samt att urskilja ord och språkljud.

Innehåll

 

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Undervisning:

 Eleverna ska få utveckla sina förmågor genom följande moment:

 • samtal i olika gruppkonstellationer
 • lyssna och följa instruktioner
 • högläsning och diskussioner av böcker i olika genrer
 • dramatisering av olika texter
 • digitala hjälpmedel för att konstruera egna texter
 • bokstavsnamn, bokstavsljud och symbol
 • undersöker språket genom rim, ramsor, ordlekar, lekar, sånger och bildskapande
 • eget skrivande

 

För att utveckla ovanstående förmågor bygger undervisningen på att:

 • Arbetar i grupp/lärpar samt individuellt
 • Undersöker tillsammans
 • Praktiskt visa för varandra
 • Beskriver våra tankar och idéer för varandra  
 • Arbetar med konkret material 


Förväntade effekter efter undervisning:

Eleven förväntas utveckla sin förmåga att:

 • berätta sammanhängande, beskriva så att andra förstår, visa intresse för vad andra säger samt förstå en enkel instruktion.
 • lyssna intresserat på högläsning, delta i samtal om text och bild, kunna återge ett händelseförlopp
 • kommunicera med bilder/bokstäver och symboler (intresse för bokstäver, skriva sitt namn och känna till vad det står i vanliga ordbilder)
 • urskilja ord och språkljud (dela upp meningar i ord, höra vilket språkljud ett ord börjar på, dela upp ord i språkljud, koppla samman bokstäver med namn och ljud)

Dokumentation:

 

 • Digital dokumentation med ljud och bild
 • Genom dialog i klassrummet
 • Genom elevernas skapande material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -