👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonets förskola avd. Tuvan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-09-10 14:58 i Plommonets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag på förskolan. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar, uttryckssätt och utmana barns tankesätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom att pedagogerna har ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Vi tycker att det är viktigt att barn ska våga! Därför arbetar vi med barns självkänsla, samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar på vår förskola. Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta och stödja barns kunskapssökande, oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Innehåll

 

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efter hand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." LPFÖ 18 s.12

Läroplansmål

 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" Lpfö 18 sid 12

 

Målkriterier

 

 • Att barnen förstår och kan göra stopp
 • När barnen förstår stopp går vi vidare med att barnen ska förstå och kan göra förlåt/trösta

 

Planerade insatser

 • Vi utgår från böcker (inkl: digitala verktyg) som lyfter situationer där stopp och förlåt används

 • Att leka stopplekar för att träna på att stanna upp och bli uppmärksam på stoppsituationer
 • Att i situationer som uppstår prata och visa barnen hur de kan göra stopp och förlåt

 

Förväntade effekter

 • Att barnen i situationer som uppstår kan använda sig av stopp för att bättre kunna hantera konflikter och kunna visa när de själva inte vill eller något inte känns bra
 • Att de som får ett stopp riktat mot sig, förstår och stannar upp.
 • Att efter förmåga kunna leva sig in i det andra barnets situation och kunna göra förlåt/trösta med hjälp av närvarande pedagog.

Metodval

 • Att vara närvarande, stödjande och lyhörda pedagoger.
 • Digitala observationer och dokumentationer till hjälp för att få syn på barnens lärande.
 • Dela in i mindre grupper för att nå alla barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18