Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterande ämnen år 3

Skapad 2019-09-10 17:59 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Fysik Kemi
Vi kommer att studera årstidsväxlingar i naturen. Djur och växter i närmiljön och deras livscyklar. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Vattenets och Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Innehåll

Målet med undervisningen 

Året runt i naturen

  • att förstå livet i en sjö i skogen.
  • att bekanta sig med insekter i olika livsmiljöer och livscyklar.
  • att förklara olika ekosystem.
  • att granska livscykeln frö till planta.
  • att beskriva  de vanligaste växterna i närmiljön.
  • att bekanta sig med naturens kretslopp.
  • att genomföra systematiska undersökningar. 
  • att samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen.

Material och ämnen i vår omgivning

  • att använda kunskaper om blandningar, lösninar och densitet.
  • att arbeta med vattnets olika faser och kretslopp.
  • att granska nedskräpning i naturen och vad vi kan göra. 
  • att beskriva ytspänning, lyftkraft och flytkraft
  • att genomföra systematiska undersökningar.

Kropp och hälsa

  • att beskriva vår kropp och inre organ, men även muskler och skelett.
  • att förklara vad vi behöver för att må bra.
  • att redogöra för våra sinnen, ögat och örats funktion.

Kraft och rörelse

  • att sortera material som är magnetiska eller inte.
  • att beskriva material som har ledningsförmåga eller inte.
  • att arbeta kring el, ström, statisk elektricitet.
  • att förklara begreppen repellera, attrahera i samband med magnetism och statisk elektricitet.
  • att sortera efter olika material som glas, metall, trä, tyg osv
  • att granska material med historiskt perspektiv.
  • att arbeta med flyta sjunka.
  • att undersöka ledningsförmåga, magnetiskt icke magnetiskt.
  • att granska blandningar och lösningar.
  • att beskriva densitet.
  • att undersöka återvinning och återbruk.

Så här ska vi arbeta

  • genom att granska enkla samband i naturen
  • genom att se och samtala om årstider och dess förändringar.
  • genom att läsa om livscyklar hos några djur och växter.
  • genom att träna på kroppsdelar och sinnen.
  • genom att diskutera faktorer som påverkar människans hälsa.
  • genom att utföra experiment med tyngdkraft, friktion och jämvikt.
  • genom att undersöka olika material och dess egenskaper och hur de sorteras.
  • genom arr separera lösningar och blandningar.
  • genom att granska ljus och ljud.
  • genom att undersöka egenskaper hos ljus och ljud.
  • genom att göra fältstudier och enkla undersökningar.
  • genom att utföra enkla observationer.
  • genom att utföra dokumentationer av observationer och undersökningar.
  • genom att granska hur solen, månen och jorden rör sig.
  • genom att läsa och lyssna på skönlitterära, myter och konst som handlar om naturen och människan.

    Det här ska bedömas

  • kunna beskriva enkla samband i naturen.

  • kunna berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscyklar hos djur och växter.

  • kunna redogöra för människans kroppsdelar och sinnen.

  • kunna diskutera faktorer som påverkar människans hälsa.

  • kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt.

  • kunna beskriva vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de sorteras.

  • kunna separera lösningar och blandningar.
  • kunna dokumentera observationer och undersökningar. 
  • kunna utföra fältstudier och enkla undersökningar.
  • kunna göra enkla observationer.
  • kunna beskriva hur solen, månen och Jorden rör sig.
  • kunna berätta om ljus och ljud.
  • kunna ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
  • kunna samtala om skönlitteratur, myter, och konst som handlar om naturen och människan.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
    Fy  1-3
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
    Fy  1-3
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
    Fy  1-3
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
    Fy  1-3
  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
    Fy  1-3
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
    Fy  1-3
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
    Fy  1-3
  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
    Fy  1-3
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
    Fy  1-3
  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
    Fy  1-3
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
    Fy  1-3
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    Fy  1-3
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
    Fy  1-3
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
    Fy  1-3
  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
    Fy  1-3
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
    Fy  1-3
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
    Fy  1-3
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
    Fy  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    Fy  1-3
  • Kunskapskrav
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
    NO   3
  • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
    NO   3
  • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
    NO   3
  • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
    NO   3
  • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
    NO   3
  • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
    NO   3
  • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
    NO   3
  • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
    NO   3
  • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
    NO   3
  • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
    NO   3
  • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3

Matriser

NO Fy Sv Ke
NO åk 3

På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Når mer än förväntade kunskaper
Året runt i naturen
Solen och månen
  • NO   3
Du vet att solen är större än jorden och att jorden är större än månen. Du vet att månen ser ut på olika sätt.
Du vet att jorden kretsar runt solen och att månen kretsar runt jorden.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Årstider, förändringar, livscykler
  • NO  1-3
  • NO   3
Du vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Du kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider. Du vet att växter och djur gör olika anpassningar till olika årstider och deras livscykler. t.ex. hur djuren överlever vintern. Hur träden förändras under året.
Du kan ge exempel på några olika livscykler hos djur, samt hur de anpassar sig efter årstiderna. Du kan beskriva fjärilen och grodans livscykel.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor samt Samband i naturen
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
  • NO   3
Du kan namnge några djur och växter i närmiljön.
Du kan sortera och gruppera några djur och växter på olika sätt t.ex. utseende och egenskaper. Du kan ge exempel på några näringskedjor.
Du kan ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser, undersökande och utforskande av närmiljön. t.ex. se hur naturen ändras efter temperatur.
Kropp och hälsa
Människans kropp
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
Du kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
De kan berätta om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka en människas vardag.
Människans hälsa
  • NO  1-3
  • NO   3
Du vet att vi behöver mat, sömn, motion och familj för att må bra.
Du förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.
Du kan diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa. t.ex. ergonomi och arbetsro.
Kraft och rörelse
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
  • NO  1-3
  • NO   3
Du känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Du kan berätta: -att en sten som släpps ramlar ner på marken, -att det går fortare att åka kälke nerför en snökulle än en gräskulle, -att när en gungbräda ligger rakt så är den i jämvikt.
Du kan förklara: -varför stenen ramlar ner, -varför det går fortare att åka kälke nerför en snökulle, -hur man får gungbrädan i balans om en vuxen och ett barn gungar tillsammans.
Material och ämnen i vår omgivning
Material
  • NO  1-3
  • NO   3
Du känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Du kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av. Du kan sortera och berätta hur du sorterat material som finns i din omgivning. t.ex. vad är magnetiskt, flyter eller sjunker föremålen.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Du kan källsortera föremål som finns hemma.
Sortera och separera
  • NO  1-3
  • NO   3
Du kan sortera ämnen utifrån olika egenskaper och berättar hur du har tänkt.
Du vet att det finns lösningar och blandningar och skillnaden mellan dem. Du vet att man kan separera dem.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t ex silning, filtrering och avdunstning.
Vatten och luft
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
Du kan nämna någon egenskap hos vatten och luft.
Du vet att vatten kan vara i olika former så som fast, flytande och gas. Du vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser när det gäller avdunstning, kondensering,stelning, och smältning. Du kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser så som: -luft tar plats -varm luft tar mer plats än kall luft -luft består av något -luft gör motstånd
Berättelser om natur och naturvetenskap
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
Du lyssnar när vi läser berättelser, sagor, myter och tittar på konst som handlar om naturen och människan t.ex. den grekiska mytologin om stjärnbilderna.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan återberätta några historier från skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
Fältstudier och undersökningar
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du kan utifrån muntliga instruktioner utföra enkla fältstudier och undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat självständigt utföra fältstudier och undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.
Jämföra resultat samt Dokumentera
  • NO  1-3
  • NO  1-3
  • NO   3
  • NO   3
Du kan göra en förutsägelse och sedan deltaga i en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: