👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

First Lego League 2019

Skapad 2019-09-11 14:31 i Munkedalsskolan Munkedal
Planera, skissa, forska, intervjua, dokumentera, redogöra, bygga, marknadsföra, programmera och konstruera för att sedan presentera inför olika grupper.
Grundskola 6 Bild Teknik Samhällskunskap Matematik Fysik Svenska
Du kommer få vara med i en tävling som heter First lego league. Tävlingsmomenten är planera, skissa, forska, intervjua, dokumentera, redogöra, bygga, marknadsföra, programmera och konstruera för att sedan tillsammans med andra presentera resultatet inför olika domargrupper lördagen den 9/11.

Innehåll

1. Inledning:

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

2. Konkretiserade mål:

Du ska: 

 • tillsammans med andra konstuera olika modeller och legobyggen, samt även prova att programmera
 • försöka få dina konstruktioner att bli stabila, de skall även fungera på ett sätt som ditt syfte var när roboten skall genomföra olika uppdrag.
 • fundera över vilka förbättringsområden som du skulle kunna utveckla för att få dina modeller/byggen ännu mer ändamålsenliga
 • komma med förslag på förbättringar/förändringar om bygget inte skulle fungera
 • muntligt beskriva och argumentera för hur era teknikval är gjorda
 • skriftligt och muntligt redogöra för gruppens forskning och samt även för den innovation ni håller på att utveckla 
 • presentera och argumentera för era ställningstagande och resultat i olika delar av projektet.
 • söka information samt samarbete med det lokala näringslivet
 • hitta en innovativ lösning som underlättar tillvaron för en lärande miljö i skolan
 • arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål
 • marknadsföra ert lag och ert arbete

3. Övergripande mål:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

4. Bedömning:

Jag/Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • planera och konstruera
 • i text dokumentera arbetet, tex genom en forskningsrapport och en innovationsrapport
 • tillsammans föra loggbok över er grupps arbetsprocess
 • tillsammans med andra planera och genomföra de olika momenten i projektet
 • komma med förslag till hur ditt/ert bygge kan förbättras eller förändras för att bättre passa ert ändamål.
 • muntligt samt skriftligt beskriva/berätta om de reultat ni fått fram när det gäller er innovation för en lärande miljö i skolan
 • välja den konstruktion som bäst lämpar sig för tillfället
 •  tillföra något till gruppen genom att föra fram din åsikt och tillsammans med andra föra resonemang om den fakta ni fått fram

 

5. Undervisning:

Du kommer att:

 • få möta olika former av undervisning, samt att du under projektets gång kommer att få stöd och vägledning av en vuxen för att komma vidare i ert arbete.
 • få möta vuxna från några olika verksamheter som kan underlätta er forskning, någon från det lokala näringslivet.
 • samarbeta med dina lagmedlemmar mot ett gemensamt mål

 

6. Tillämpningsuppgift:

Du kommer att tillsammans med andra kontruera, forska, dokumentera och samarbeta runt projektet FLL. Allt kommer sedan att utmynna i en gemensamt genomförd tävling på regional nivå.Tillsammans med din grupp kommer du att deltaga i en First Lego League tävling i Trollhättan. Där kommer ni att få presentera ert resultat för olika domargrupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6