Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden- hur folk levde i Norden

Skapad 2019-09-11 16:18 i Trönninge skola Varberg
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Medeltiden var en spännande tid i Sverige. Människorna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna levde, vilken roll kyrkan hade, varför klostren var viktiga, hur städerna växte fram och om lag och ordning. Många historiska ord och begrepp kommer vi att stöta på. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om medeltiden.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
För att får mer kunskap om medeltiden kommer vi att läsa faktatexter och svara på frågor och se på film. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. I grupparbetet kommer du att få prova på ett litet storyline-arbete som innebär att varje grupp "bildar en familj" som levde som riddare. Under arbetets gång kommer ni att få olika uppdrag. För att lära oss nya begrepp som tillhör det här arbetsområdet kommer vi att göra egna begreppskort som vi kommer att använda för att bli säkra på begreppen. Vi kommer också träna oss på att anteckna och göra tankekartor för att minnas och förbereda skrivuppgifter. Olika redovisningsformer, så som Quizlet, Kahoot, skriftliga och muntliga förhör, skapande uppgifter och muntliga redovisningar i grupp kommer vi att  använda för att visa våra kunskaper och förmågor. 

 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:


-Din förmåga att resonera om hur och varför kristendomen spreds i Sverige.

 

-Dina kunskaper om vilken betydelse kyrkan och klostren hade under medeltiden.

 

-Din beskrivning av hur samhället förändrades under medeltiden och skillnader mellan olika människors liv.

 

-Dina kunskaper om Heliga Birgitta.

 

-Dina kunskaper om orsaker till och konsekvenser av digerdöden.


-Hur du använder ord och begrepp som hör till det här arbetsområdet.


-Din förmåga att tolka och värdera olika historiska källor.

 

Begreppslista

kyrka  påven  kloster  nunnor  munkar  biskopar

skatt-tiondel  präster  helgon  kättare

tull  köpmän  hantverkare  borgare  fogde

bönder  adel  riddare  borg  de fyra stånden

ting  tingsfrid  kyrkofrid  hemfrid  kvinnofrid

laglös  digerdöden  orsak konsekvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: