Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA, ÅR 5

Skapad 2019-09-12 20:53 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Denna LPP är övergripande med sådant vi kommer att jobba med i svenskan i år 5.
Grundskola 5 Svenska
Ämnet svenska är viktigt genom hela din skolgång. Här kommer du att få veta vad vi kommer att jobba med i år fem.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå olika typer av texter ( olika genrer )
- söka information

- att analysera/kritiserar texter
- göra jämförelser
- delta i samtal och diskussioner
- skriva kortare och längre texter med fokus på person-och miljöbeskrivningar samt tydlig början-handling-slut (struktur)
- skriva målande uttryck i  texter
- skriva olika typer av texter
- förstå hur språket är uppbyggt och hur byggstenarna hänger ihop (grammatik)
- återberätta och redogöra

 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du läser texter från olika genrer med fokus på läsförståelse.

Du tränar på att läsa och förstå olika typer av texter: artiklar, faktatexter, So/No-läromedel, texter på internet samt skönlitteratur.

Du för samtal i grupp, samt gör små framföranden i en grupp.

Du arbetar med att utveckla dina egna texter själv samt med kamratrespons.

Du skriver egna bokrecensioner.

Du tränar på att skriva olika typer av texter (olika genrer) tex berättelser, faktatexter, recensioner, annonser, insändare

Du deltar i reflekterande boksamtal där dina och dina klasskamraters olika upplevelser, åsikter och värderingar möts i en bokcirkel

Du arbetar med svensk grammatik ex, skiljetecken, talstreck,  styckeindelning och ordklasser

Du arbetar med rättstavning

 


 

 

3. Bedömning- elevdel

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att söka information och förmedla den skriftligt och/eller muntligt.

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok och skriva en recension samt presentera boken muntligt

Din förmåga att förstå innehållet i en text. Du visar det genom samtal och/eller genom att skriva.

Din förmåga att delta i samtal och framföra dina åsikter och tankar. Du visar det i gruppsamtal i klassrummet.

Din förmåga att skriva en berättelse med tydlig struktur där du beskriver personer och miljöer.

Din förmåga att skriva olika slags texter

Din förmåga att använda rätt skiljetecken, styckeindelning samt talstreck i dina berättelser.

Din stavningsförmåga när du skriver texter..

Din förmåga att beskriva hur språket är uppbyggt.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- söka information från olika källor och värdera dessa

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska - målen att nå i år 4 och 5

Insats
Når de grundläggande målen
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och undgdomar. Du kan använda dig av lässtrategier.
Läsförståelse
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll, kommentera centrala delar och koppla det till ett sammanhang.
Budskap & upplevelse
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Du kan föra resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller beskrivningar och egna formuleringar och du kan använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Du kan förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge omdömen om texters innehåll och språk. Du kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet utifrån respons.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du kan anpassa till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: